هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجاره خوابگاه دانشجویی چند

رئيس صندوق رفاه دانشجويان در حالي از تکنرخي شدن خوابگاههاي دولتي و خودگردان در سال تحصيلي جديد خبر داده است که هيچ خوابگاه دانشگاهي يا خوابگاه خودگردان از اين مصوبه پيروي نميکنند . با توجه بهضرورت موضوع و آگاهي بيشتر در خصوص وضعيت حاکم بر خوابگاههاي دانشجويي،بر آن شديم تا در اين زمينه گزارشي تهيه کنيم:

 حيدري، مسئول خوابگاه دانشجويي پسرانه به خبرنگار ما گفت: بيشتر خوابگاههاي دولتي  به علت افزايش تعداد دانشجويان در موقعيت بحراني  قرار داشته و زيرساختهاي رفاهي و امنيتي ندارند.وي عدم نظارت را بزرگترين مشکل خوابگاههاي دانشجويي ميداند و ميگويد: در حال حاضر 227 هزار ظرفيت خوابگاهي دانشجويي وجود دارد که حدود 22 تا 23 هزار آن در خوابگاههاي خودگردان است، يعني 10 درصد ظرفيت خوابگاههاي ما توسط خوابگاههاي خودگردان تأمين ميشود اما عدم نظارت بر اين خوابگاهها باعث ميشود هرکسي نسبت به منافع خود قيمتگذاري کند .

يکي از مسئولان خوابگاه خودگردان با بيان اين  مطلب که خوابگاه ما تنها براي دانشجويان است به پيام ساختمان گفت: اتاقهاي ما 4 تخته و 6 تخته ميباشد که هزينه اجاره ماهانه اتاق4 تخته 450 و 6 تخته 360هزار تومان ميباشد .وي در پاسخ به اين سؤال که آيا نرخها مصوب است، گفت: برگههايي از اداره رفاه دانشجويي به اين مراکز فرستاده ميشود اما هيچ نظارتي بر اجراي مفاد آن وجود ندارد .

احمدوند، مسئول خوابگاه دانشجويي با اشاره به اينکه چند ماه پيش عليرضا شکوتي، عضو هيئتمديره تعاوني خوابگاه داران غيردولتي قيمت اجارهبهاي خوابگاههاي خودگردان را بهصورت ماهانه در سال جاري  بين 120 تا 250 هزار تومان اعلام کرد،گفت: اما اين رقمها نصف مبالغي هستند که از دانشجويان بابت اجاره ماهانه ميگيرند و هيچ دانشگاهي بر اساس آن عمل نکرده و هر يک با توجه به شاخصهاي خود قيمتهاي متفاوتي ارائه ميکنند.

حرف آخر

بر اساس اين گزارش، با توجه به سياستهاي برنامه پنجم توسعه و توقف ساخت خوابگاههاي ملکي، دانشگاهها در ارائه خوابگاه ملکي محدوديت دارند و ناگزيرند دانشجويان را در خوابگاههاي خودگردان اسکان دهند بنابراين ساماندهي و وحدت رويه در يکسانسازي اجارهبهاي خوابگاههاي خودگردان ضروري به نظر ميرسد . درست است که يکسانسازي نرخ اجارهبهاي خوابگاههاي خودگردان در دستور کار تعاوني خوابگاه داران غيردولتي قرارگرفته اما صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نيز بهعنوان متولي تأمين تسهيلات رفاهي و خوابگاهي دانشجويان بايد نظارت بيشتري بر عملکرد خوابگاههاي خودگردان داشته و با متعادل و يکسان کردن نرخ اجارهبهاي اين خوابگاهها زمينه اسکان بدون دغدغه دانشجويان را فراهم کند.