هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نو زیستگاهی همسو با طبیعت

نام اين خانه 2000 SF از 18 پنل، 36 نقطه و 54 خط از نواره هاي مارپيچي مشتق شده،که فضاهاي زيستي خانه را مشخص ميکند. اين شمايل بر روي يک زمين روستايي در کانکتيکات غربي قرارگرفته، پوسته بيروني آن از فولاد ضد زنگ برنز صيقلي پوشانده شده است. اين خانه اولين تجربهاي است که ما ميبينيم.

درخشش بازتاب بدنه بيروني تغييرات محيطي مانند آب و هوا, زمان روز و تغييرات فصلي اطراف آن را برجسته و اغراقآميز ميکند. در داخل صفحات نواره  مانند محوطه به واسطه سطوح شيشهاي بزرگ که به شکل عمودي ناپديدشده به دست ميآيد. فضاي درون با وجود ديوارها و سقفهاي شيبدار از چشمانداز هاي زيباي علفزارهاي اندک و کوهپايههاي دور چارچوب بندي شده در مسيرهاي جذاب محروم نشده است. فضاي داخلي تمام شده، مبلمان توکار صنايع سفارشي از تختههاي بلوط محلي هستند.

اين عناصر همراه با ارتفاع نامحسوس در طبقه بتني مشخص شده در آشپزخانه, ناهارخوري و پذيرايي و بخش خواب بدون جداسازي آنها تغيير ميکند. سيرکولاسيون خانه يکپارچه و با جرياني آزاد رخ ميدهد. مضموني که در تمايز تقريباً موجود بين فضاي درون و بيرون و در به چالش کشيدن مفاهيم مدرن و سنتي از خانهاي در چشمانداز جاري است. اين طراحي جسورانه خودش را در جايگاه طبيعي قرباني نميکند. اما به شکل انتخابي با عناصر موجود براي بارور کردن هم خانه و هم چشمانداز ترکيب ميشود.