باز ساخت سکونتگاه‌های رعیتی

شمار نشریه : 194

اين سکونتگاه باز ساخت يک خانه رعيتي بر روي يک تپه مشرف به درياي ستواينلند است. پيش از بازسازي در اينجا معمولترين گونه خانه رعيتي با چهار اتاق به شکل مستقيم چيده ميشدند. هدف اصلي طرح،  القاي حس خانه بتني است که توسعهيافته فرم سنتي خانههاي رعيتي هستند.

جذابيت خانههاي رعيتي قديمي، بيآلايشي و سادگي است؛ يک طرح از اتاقها به عنوان يک ساختار و اجزا مانند پيشآمدگي و گشودگيهايي در کنترل محيط خانه در نظر گرفتهشدهاند. در اين راستا به دنبال جايگزين کردن اين شاخصه با بتن بوده و ساختار ديوارهاي باربري را مد نظر قرار دادهاند، که ميتوانند گشودگيها را در تمام جهات توليد کنند. به طور خاص اين ساختار ديوار باربر است، که به شکل شعاعي چيده شده، و اين جعبه را مانند يک مخزن تقويت ميکند.