هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وام 15 میلیونی روستایی ابلاغ شد

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي با اشاره به تداوم نوسازي و بهسازي سالانه 200 هزار واحد مسکن روستايي در سراسر کشور گفت: 70 درصد از واحدهاي کمدوام روستايي تا پايان سال 1405 بهسازي و نوسازي خواهند شد.

عليرضا تابش در نشست خبري که در آستانه «روز روستا» در ساختمان مرکزي بنياد مسکن انقلاب اسلامي تهران برگزار شد، از برگزاري جلساتي در ماههاي گذشته با معاون اول رئيسجمهور و با حضور معاون بانک مرکزي و مديران عامل بانکها خبر داد و گفت: در آن جلسات گزارش مفصلي از فعاليتهاي بنياد مسکن و نيز تأثير مقاومسازي واحدهاي مسکوني بر زندگي روستاييان ارائه شد.

نوسازي و بهسازي مسکن روستايي

رئيس بنياد مسکن در خصوص تعداد خانههاي روستايي در کل کشور گفت: طبق سرشماري مرکز آمار در سال 90 پنج ميليون و 173 هزار واحد مسکن روستايي در کشور وجود داشت که اين عدد در سال 93 به 5 ميليون 890 هزار واحد رسيده است.

عليرضا تابش با بيان اينکه با اجراي طرح نوسازي و بهسازي مسکن روستايي کمبود 500 هزار واحدي مسکن روستايي را تأمين خواهيم کرد، گفت: تا سال 1405 قطعاً 70 درصد مسکن روستايي بيدوام و کمدوام مقاومسازي ميشوند که اگر بخواهيم اين ميزان را به 100 درصد برسانيم بايد عدد نوسازي 200 هزار واحدي در سال را خيلي افزايش دهيم.

وي با اشاره به اينکه طرح نوسازي و بهسازي مسکن روستايي از اواخر دوره رياست جمهوري دولت هشتم شروع شد، گفت: بر مبناي آن مصوبه، که بر اساس برنامه چهارم توسعه تهيهشده بود، سالانه بايد 200 هزار مسکن روستايي بهسازي و نوسازي شود.

تابش افزود: اين طرح که از اوايل سال 84 کليد خورد تا به امسال ادامه داشت و قرار است تا سال 1405 هم ادامه داشته باشد.وي با بيان اينکه در طرح نوسازي و بهسازي واحدهاي روستايي براي يکميليون و 628 هزار واحد مسکن روستايي با بانکها قرارداد منعقد کردهايم، گفت: تاکنون نوسازي و بهسازي يکميليون و 422 هزار واحد به اتمام رسيده است.در طول اين بازه زماني تسهيلات بانکها به بنياد مسکن براي اجراي اين طرح 12 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان با بهره 5 درصد بوده است.

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي از افزايش تسهيلات بانکي براي متقاضيان بهسازي خانههاي روستايي خبر داد و گفت: در گذشته تسهيلات بانکي براي طرح نوسازي و بهسازي مسکن روستايي 12 ميليون و 500 هزار تومان بود که سقف اين تسهيلات به 15 ميليون تومان رسيد.

تابش با بيان اينکه بانکها با همان سود 5 درصد به متقاضيان تسهيلات نوسازي و بهسازي وام بانکي ميدهد درباره نحوه پرداخت مابهالتفاوت سود تسهيلات به بانکها گفت: قرار بر اين است که مابهالتفاوت نرخ سود با نرخ رايج که بانک مرکزي تعيين ميکند در بودجه در نظر گرفته شود.

وي درباره ميزان بدهي بنياد مسکن و دولت به بانکها بابت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود تسهيلات گفت: در سال 92 که سال بدي در بودجه بود، بنياد مسکن توانست 52 ميليارد تومان از بدهي خود به بانکها بابت مابهالتفاوت نرخ سود تسهيلات را بپردازد و در حال حاضر هم بنياد بدهي يک هزار و 200 ميليارد توماني به بانکها دارد.

تابش در بخش ديگري از سخنانش گفت: مجموعه اعتبارات استاني و ملي مسکن روستايي هزار ميليارد تومان براي سال 93 بوده است.

طرح جامع مسکن روستايي

رئيس بنياد مسکن با اشاره به در حال تهيه بودن طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازي گفت: «بخش مسکن روستايي طرح جامع مسکن» توسط بنياد مسکن انجامشده و به وزارت راه و شهرسازي تحويل شده است.

عليرضا تابش همچنين از تهيه طرح جامع مسکن روستايي در بنياد مسکن خبر داد و گفت: در حال حاضر تدوين طرح جامع مسکن روستايي را در دست مطالعه داريم که قطعاً اين طرح مزيتهاي برجستهاي نسبت به ساير طرحهاي اجرا شده در کشور خواهد داشت. مهمترين مزيت طرح جامع مسکن روستايي، ساخت مسکن از منابع اعتباري و داخلي خود بانکها و نه پول پرقدرت و داغ بانک مرکزي است.

وي به ساير مزيتهاي اين طرح اشاره کرد و گفت: اين طرح يک حرکت کاملاً آگاهانه و با يک شتاب متناسب با وضعيت معيشتي و قدرت پرداخت و قدرت مالي دولت است.

بهسازي و نوسازي واحدهاي آسيبديده

رئيس بنياد مسکن با اشاره به نوسازي و مقاومسازي واحدهاي روستايي که در حوادث طبيعي تخريبشدهاند، گفت: از سال 84 تا امسال بنياد مسکن 304 هزار واحد مسکن حادثهديده روستايي را مقاومسازي و نوسازي کرده است. وي با اشاره به مقاومسازي واحدهاي مسکوني روستايي حادثهديده در سال 92 و 93 گفت: در اين بازه زماني 72 هزار و 363 واحد مسکوني روستايي مقاومسازي شدند.

تابش درباره سقف تسهيلات دادهشده به روستاييان حادثهديده براي تعمير و يا ساخت مسکن گفت: سقف تسهيلات ساخت مسکن روستايي 25 ميليون تومان است که 5 ميليون تومان از آن بلاعوض بوده و سقف تعميرات واحدهاي مسکوني حادثهديده نيز 10 ميليون تومان است که 2 ميليون تومان آن بلاعوض است.

مسکن شهري

تابش با اشاره به برنامههاي بنياد مسکن در شهرهاي زير 25 هزار نفر که ساخت و تکميل مسکن مهر آنها بر عهده بنياد مسکن است، گفت: براي ساخت 345 هزار واحد مسکن مهر قرارداد منعقدشده که ساخت 265 هزار واحد آن تا به امروز به اتمام رسيده که اين آمار بيشتر از آمار ساخت مسکن مهر در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر بوده است.وي ادامه داد: طبق برنامه تا پايان امسال 40 هزار واحد مسکن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر ساخته ميشود و مابقي آن در صورت تأمين زيرساختها نيمه دوم سال 94 به اتمام ميرسد.

خيرين مسکنساز

عليرضا تابش با اشاره به يکي ديگر از برنامههاي بنياد مسکن در مسکن شهري، گفت: خيرين مسکنساز يکي ديگر از برنامههاي بنياد مسکن در بخش مسکن شهري است.وي افزود: اکنون توسط خيرين 28 هزار واحد در دستساخت داريم که ساخت 10 هزار واحد آن به اتمام رسيده و تا پايان سال حدود 7 هزار واحد ديگر آن هم به بهرهبرداري ميرسد و مابقي اين واحدها سال آينده تکميل خواهد شد.

مسکن اجتماعي

تابش با اشاره به طرح مسکن اجتماعي که بخشي از آن در وظايف بنياد مسکن تعريفشده است، گفت: طرح مسکن اجتماعي در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازي در دست تدوين است و فعلاً نميتوان درباره جزييات آن صحبت کرد.

ساختههاي خود بنياد

تابش با اشاره به توليد مسکن براي خانوارهاي کمدرآمد گفت: بنياد مسکن تا پايان سال ساخت پنج هزار واحد مسکوني در حوزه شهري را براي خانوادههاي کمدرآمد به بهرهبرداري ميرساند.