پروژه های عمرانی معطل نقدینگی

شمار نشریه : 194

يکي از مشکلات جدي دولت يازدهم در آغاز فعاليت خود، ساماندهي طرحهاي عمراني نيمهتمام بود که نهتنها بايد مسئوليت سازماندهي آن بخشها را انجام ميداد بلکه بايد انتظار جامعه را در بهرهبرداري طرحها نيز برآورده ميکرد. در اين راستا مردادماه سال جاري مقامات مسئول از پرداخت 48 درصد اعتبارات هزينهاي بودجه براي شش ماه اول سال خبر دادند و اينکه 25 درصد منابع عمراني در 5 ماه نخست سال تخصيصيافته است.

به گزارش پيام ساختمان، اين در حالي است که عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه دولت اعلام کرده 25 درصد از بودجههاي عمراني را در نيمه نخست امسال به پروژهها تخصيص داده، معتقد است: بااينوجود نقدينگي دستگاههاي اجرايي کمتر از ارقام اعلامي از سوي دولت است.

منصور آرامي با اشاره به اينکه دولت ميگويد در نيمه اول امسال 25 درصد از بودجههاي عمراني را به پروژهها تخصيص داده است، افزود: در حال حاضر نقدينگي در مناطق و استانها اينقدر نيست. دولت ميگويد در مناطق سردسير 30 درصد بودجه عمراني تخصيصيافته و در مناطق گرمسير 25 درصد، اين در حالي است که نقدينگي نزد دستگاههاي اجرايي کمتر از ارقام اعلامي دولت است.

 وي با بيان اينکه در برخي زمينهها کارهايي انجام شده است، تصريح کرد: واقعيت آن است که در اکثر جاها کاري انجامنشده و عليرغم اينکه شش ماه از سال گذشت ، خيلي از پروژهها معطل مبادله موافقتنامه هستند.

عضو کميسيون عمران مجلس با تأکيد بر اينکه درخيلي از استانها منتظرند دولت اقدامي را در زمينه پروژههاي عمراني انجام دهد، بيان کرد: از طريق وزير راه و شهرسازي اين مسئله را پيگيري کرديم که آقاي آخوندي اين مسئله را بر عهده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري مياندازد، اين معاونت نيز ميگويد خزانه مقصر است.

آرامي با بيان اينکه برداشتم اين است که دولت در بخش اقتصادي تأمل ميکند تا نقدينگي کنترلشده به جامعه وارد شود، افزود: دولت قصد دارد از ورود بيرويه نقدينگي به جامعه جلوگيري کند اما با اين تفاسير مردم انتظار دارند که دولت به پروژههاي عمراني پول تزريق کند.