هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قم دومیــن استان فرســـوده کشــور

يکي از مهمترين تهديدات استان قم وجود نزديک به 2 هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهري است که موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعي و اقتصادي فراوان شده است.

استان قم پس از خراسان جنوبي، فرسودهترين استان کشور است. يک ششم بافت مسکوني در قم بافتي است که از نظر استانداردهاي معماري و شهرسازي، رفاه عمومي، شاخصهاي مديريت بحران و ... نمره قبولي نميگيردو اسمش را گذاشتهاند بافت ناکارآمد شهري. مناطقي از شهر که يا بافت قديمي و فرسوده شده است يا بافت جديدِ فرسوده ساخته شده است.

اين آمار را سيد حسن رضوي، معاون برنامهريزي استانداري قم اعلام ميکند. بر اساس اطلاعاتي که او ارائه ميدهد 78 درصد ساختمانهايي که در استان ساخته ميشوند غير مستحکم بوده و 30 درصد واحدهاي مسکوني فرسوده هستند. رضوي ميگويد در سطح کشور به طور ميانگين 24 درصد واحدهاي مسکوني طبق تعريفي که وجود دارد، فرسوده شناخته ميشوند.

اينکه معضل بافت فرسوده يکي از مشکلات جدي استان است، موضوعي نيست که از نظر مسئولان و مردم دور مانده باشد. با اين حال نگاهي به آمارهاي موجود در اين زمينه که مقايسه با استانهاي ديگر نشان ميدهد قم از اين نظر در سطح کشور خودمان هم در رديف بدترينها قرار دارد.

شهر قم از نظر تعداد ساختمانهاي غير مستحکم، پس از يزد، دومين شهر کشور است و استان قم از اين نظر سوم. آمار اين ساختمانها حدود 23 درصد از متوسط کشوري بيشتر است. حجم بافت فرسوده هم در نمودارها 6 درصد از متوسط کشوري بالاتر ديده ميشود.

باز طبق آماري که وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است، شهر قم 12 هزار هکتار بافت مسکوني دارد که از اين مقدار، دو هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد است. تمام اين عددها نشان ميدهد در زمينه ساخت و ساز غيرمطمئن و وجود بافت ناکارآمد وضعيت نگرانکنندهتر از آن است که بتوانيم دست روي دست گذاشته و منتظر معجزه بمانيم.