رکود مسکن دست‌پخت دولت است

شمار نشریه : 194

سيد احسن علوي، رئـيس کميتـه مسکن مجلس  در راـبطه با افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسکن گفت: اين افزايش تنها توسط سوداگراني انجام ميگيرد که تمکن مالي خوبي دارند زيرا قيمت اين اوراق بهقدري زياد است که خريد آن توسط مردم عادي غيرممکن است. وي افزود: اين اوراق تبديل به محملي براي دلالي ،سوداگري و سفتهبازي شده است.

 عضوکميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي  گفت : دولت نهتنها نتوانسته است در اين مدت از روند سوداگري در زمينه اوراق تسهيلات بکاهد بلکه در خصوص مسکن نيز نتوانسته موضع اساسي داشته باشد. وي تأکيد کرد: رکود تورمي کنوني بخش مسکن دستپخت دولت است چراکه تاکنون در زمينه مسکن عملکرد مناسبي نداشته است .