هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رکود مسکن دست‌پخت دولت است

سيد احسن علوي، رئـيس کميتـه مسکن مجلس  در راـبطه با افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسکن گفت: اين افزايش تنها توسط سوداگراني انجام ميگيرد که تمکن مالي خوبي دارند زيرا قيمت اين اوراق بهقدري زياد است که خريد آن توسط مردم عادي غيرممکن است. وي افزود: اين اوراق تبديل به محملي براي دلالي ،سوداگري و سفتهبازي شده است.

 عضوکميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي  گفت : دولت نهتنها نتوانسته است در اين مدت از روند سوداگري در زمينه اوراق تسهيلات بکاهد بلکه در خصوص مسکن نيز نتوانسته موضع اساسي داشته باشد. وي تأکيد کرد: رکود تورمي کنوني بخش مسکن دستپخت دولت است چراکه تاکنون در زمينه مسکن عملکرد مناسبي نداشته است .