هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمايشــــگاه تأسیسات جايگاه خود را یافتـــــه است

نمايشگاه جهاني تأسيسات و دستگاههاي گرمايشي و سرمايشي در دوازده دوره برگزاري، خود را بهعنوان بزرگترين رويداد تأسيسات خاورميانه به اثبات رسانده است. سيزدهمين دوره اين نمايشگاه از 25 تا 28 مهرماه سال جاري در محل نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار خواهد شد، به همين مناسبت با عبدالكريم جلالي دبير اين نمايشگاه و مديرعامل شركت "نمانگر" و مسئول برگزاري نمايشگاه آينده گفتگويي داشتهايم كه در پي ميآيد:

پيام ساختمان: آيا انتظارات شما براي استقبال از اين نمايشگاه نسبت به دورههاي قبل برآورده شده است؟

به نظر ميرسد نمايشگاه تاسيسات همواره از روند رو به رشدي برخوردار بوده است و در دورههايي كه ما متصدي برگزاري نمايشگاه بودهايم هر سال رشد 10 تا 15 درصدي نسبت به سال قبل آن داشتهايم. استقبال امسال به حدي بود كه متأسفانه با كمبود فضا مواجه شديم و مجبور شديم از شركتها درخواست كاهش متراژ غرفه كنيم. كاري كه در عرف فعاليت اقتصادي اصولي نيست و خوشبختانه  آنها شرايط ما را درك كردند و توانستيم تعداد بيشتري از شركتكنندگان را پذيرش كنيم. امسال با حضور تعدادزيادي از شركتهاي خارجي هم مواجه هستيم، بهجز تركيه كه مشتري ثابت نمايشگاههاي ايران است امسال ايتالياييها از اين نمايشگاه استقبال خوبي كردهاند. با توجه به اينكه فضاي زيادي براي واگذاري نداريم تقريباً هر روز يك يا دو شركت ايتاليايي درخواست شرکت در نمايشگاه ميفرستند که يكي از دلايل آن ميتواند اين باشد كه ما در ايتاليا اطلاعرساني بيشتري داشتيم؛ دليل ديگر هم اين بوده كه آنها براي حضور در بازار ايران مصممتر هستند هرچند در سالهاي گذشته كم و بيش حضور داشتهاند. ضمن اينكه از ديگر کشورهاي اروپايي مانند آلمان، انگلستان، اسپانيا و همچنين كشورهايي مانند امارات متحده عربي، كره جنوبي، چين، ژاپن هم شرکتکننده داريم. به نظر ميرسد اين نمايشگاه جايگاه خود را در دنيا به دست آورده است. 

پيام ساختمان: ازنظر كيفي نيز اين پيشرفت را ميبينيد؟

ما در دورههاي گذشته مرحله ارزيابي نمايشگاهها را گذرانده و تأييديه اتحاديه نمايشگاههاي بينالمللي (UFI) را دريافت كردهايم. در حوزه صنعت ساختمان و تأسيسات اين تنها نمايشگاهي است كه داراي اين تأييديه است و نمايشگاه دوم نمايشگاه Midex است كه برگزاركننده آن نيز خود ما هستيم. اين نشانگر آن است كه ما در مسير رو به رشدي قرار داريم و در راستاي كيفيت و كميت نمايشگاه حركت كرده‌‌ايم. اما هنوز هم راضي نيستيم و به نظر ميرسد كه امكان رشد بيشتر فراهم است.

پيام ساختمان: آيا در راستاي رشد كيفي نمايشگاه براي شركتكنندگان فيلتر استانداردي در نظر گرفتهايد؟

از همان سالهاي آغاز فعاليت همواره سعي كردهايم كه محصولات داراي استاندارد را در نمايشگاه عرضه نموده و از حضور شركتهاي فاقد صلاحيت و استاندارد جلوگيري کنيم. شايد بتوانيم بگوييم اگر اين خط قرمز را تعريف نميكرديم فضاي نمايشگاه بسيار بيشتر از اين متراژ ميشد اما سعي کردهايم مشارکتکنندگان  ازنظر كيفي در سطح بالايي باشند و آنچه بهعنوان كيفيت مدنظر ماست اين است كه محصولات داراي تكنولوژي روز را در نمايشگاه عرضه كنيم و مباحث علمي جاري در مراكز علمي كشور و ساير نقاط دنيا در نمايشگاه امكان عرضه و نمايش داشته باشند ضمن اينکه شركتهاي دانشبنيان بتوانند با معرفي خود به صاحبان صنايع، جايگاه قابل قبولي پيدا كنند. امسال دو اتفاق مهم براي نمايشگاه پيشبيني كردهايم، يكي همايش علمي با همكاري دانشگاه صنعتي شريف در حوزه تهويه بهداشتي و تهويه صنعتي است كه در محل دائمي نمايشگاه برگزار خواهد شد، و تعداد قابلتوجهي كارگاه آموزشي که در جهت ارتقاي سطح دانش دستاندرکاران حوزه صنعت تأسيسات و تجهيزات سرمايشي و سرمايشي برگزار خواهد شد. از سوي ديگر طرحي داريم كه اميدواريم اجرايي شود و آن ايجاد يك فن بازار است تا آخرين ابتكارات و اختراعات و آنچه دستاوردهاي پژوهشي مراكز علمي و دانشگاهي ايران است در يك محل عرضه شود، دانشگاه صنعتي شريف در اين زمينه قول همكاري داده تا با مديريت اين دانشگاه فرصت جديدي براي پژوهشگران ايجادشده و امكان معرفي مبتكرين و مخترعين در بخش توليد فراهم شود.

پيام ساختمان: آيا اين نمايشگاه با هدف و مضمون ويژهاي برگزار ميشود؟

ما براي نمايشگاه تأسيسات سعي كردهايم همواره هدفگذاري داشته باشيم و هرسال جديتر به آن حوزه وارد شويم. امسال نگاه ما بيشتر به حوزه تهويه بهداشتي است و تلاش ميكنيم با برگزاري همايشها و کارگاهها ، محصولاتي را كه شايد تا به امروز مغفول بوده و كمتر به آن پرداختهشده ،به بازار معرفي كنيم. دليل تأكيد بر اين مفهوم به خاطر چالشهاي زيستمحيطي چند سال گذشته و نياز انسانها به هواي پاك  است که اين ضرورت را ايجاب كرده تا بيشترين انرژي در اين حوزه صرف شود و توان شرکتهاي داخلي نيز به نمايش دربيايد. كما اينكه گوشته چشمي نيز به تهويه صنعتي داريم و اين حوزه را بهعنوان هدفگذاري سال آينده مدنظر داريم. اميدواريم با رفع مشکلات موجود شاهد رشد شتابان در تمامي زمينهها و حوزههاي صنعتي كشور باشيم.