هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انشــــعاب يا انشـــقاق

گروه تأسيسات: ادارات آب، برق و گاز به دليل ارتباط دائم و مستمر با شهروندان ،نحوه انجام امور مرتبط با وظايف آنها تأثير مستقيم روي سبك زندگي و رفاه شهروندان دارد.  البته با تغييرات فنآورانه ميتوان تلفن را هم به اين ليست افزود. براي به آزمون گذاشتن اين فرضيه كافي است روزهاي جنگ و پسازآن را به ياد بياوريم و قطعي مکرر برق در آن دوران  و يا از هموطنان جنوبيمان بپرسيم كه مزه آب جيرهبندي شده چگونه است. بههرروي بهرسم گزارشهاي مردمي پيام ساختمان، اين بار سراغ يكي از ادارات برق سطح شهر تهران رفتيم تا از مشكلات مراجعين اطلاع پيدا كنيم.

همهچيز ناقص است

مصطفي که در زمينه ساختوساز فعال است به پيام ساختمان ميگويد: بسيار پيش ميآيد كه با ادارات دولتي سروکار داشته باشم.مشكلي در نحوه برخورد آنها نيست و يا اين موضوع نيست كه آنها نميخواهند كار مردم را راه بيندازند، ساختار اداري ما معيوب است.»

ميگويد: در همه جاي دنيا مردم يا شركتها براي كارهاي ساختوساز و يا تغيير در نقشه داخلي، لولههاي آب و برق به يك محل رجوع ميكنند اما در اينجا همه كارها بر عهده مردم است. اولاً وقتي شهرسازي ميشود همهچيز ناقص است، زيرساختها وجود ندارد و وقتي هم كاري ميخواهد درست صورت بگيرد آنقدر هزينه دارد كه عملاً هزينه ساخت را بالا ميبرد دستآخر همه كوزهها بر سر قيمت زمين و ساختوساز  شكسته ميشود.

از وي دليل حضورش را در اداره برق جويا ميشوم كه ميگويد: مشغول ساخت دو ساختمان 4 طبقه در دو منطقه هستم ولي به دليل قرارگيري هرکدام در دو تقطه مجزا، مجبورم براي انشعاب برق آنها هر مرتبه به يكي از ادارات برق مراجعه كنم.

وي ادامه ميدهد: هزينهاي هم كه مقرر كردهاند بسيار بالا است و هزينههاي ميليوني براي هر واحد در يک ساختمان 16 واحدي سرسامآور است. مطمئناً اين هزينهها بر روي قيمت تمامشده ساختمان سرشكن خواهد شد. حالا هم براي قسطبندي آن و اگر هم امکانپذير بود  گرفتن تخفيف به اداره برق آمدهام.

بايد به اين وضعيت سروساماني داده شود

فؤاد، نماينده يك شركت دولتي است كه براي درخواست افزايش آمپراژ دو ساختمان ستادي مراجعه كرده است. ميگويد زمان درخواست معمولاً طول ميكشد ولي ازآنجاکه ما دستگاه كامپكت و ترانس خصوصي داشتيم زمان زيادي منتظر نمانديم اما اگر خود اداره برق بخواهد انشعابات را طراحي کرده و سيمکشي کند،اين پروسه بالاي چند ماه زمان خواهد برد. كما اينكه ساختمان ديگري داريم كه الآن يک ماه است تابلوي برق آن نصبشده و منتظر مأمور برق هستيم.

فؤاد ميگويد هزينه نصب هر كنتور 7 تا 8 ميليون تومان است كه هزينه بالايي است و مجموع اين هزينهها هزينه ساختمان را بالا ميبرد.  مخصوصاً الآن سياست اداره برق اين است كه همه هزينهها را به مردم منتقل كند و از شبكه برق موجود خودش هيچ انشعاب برقي ندهد و تنها قدرت ترانسها را افزايش بدهد.

وي ميگويد: راههايي وجود دارد كه ميتوان از اين هزينهها صرفنظر كرد و بايد به اين وضعيت سروسامان داده شود.

کابلکشي نامناسب

خانم د. براي گزارش وضعيت كابلكشي محل سکونتش مراجعه كرده است. ميگويد: با اينكه اينجا يكي از مناطق خوب شهر محسوب ميشود اما در انشعاب برق ساختمانهايي كه بعدها به اينجا اضافه شد اصلاً دقت لازم انجام نگرفت. اين است كه هرچند وقت يکبار ما با مشكلاتي مواجه هستيم مثلاً برق ساختمان قطع ميشود و يا نوسان يا اتصالي برق داريم و مشكلات ديگر.

از وي ميپرسم آيا فقط براي اين ساختمان مشكلات به وجود آمده يا ديگر ساختمانها هم مشكلات مشابهي دارند كه وي جواب ميدهد: در مورد ساختمانهاي ديگر خبر خاصي ندارم ولي چند وقت پيش وقتي با اتومبيل داشتم وارد محله ميشدم متوجه شدم همهجا برق دارد به جر محله ما و  مأموران برق هم مشغول به كار هستند.

وقت طلا است

خانم و آقاي الف براي درخواست آمپر به اداره برق مراجعه کردهاند. ميگويند كارگاه كوچك طراحي دوربينهاي مداربسته دارند که نيازمند جريان مستمر برق است. آنها روال اداري را خستهكننده و طولاني ميدانند و ميگويند: الآن سه ماه است كه درخواستمان را مطرح كردهايم.فارغ از هزينهها و کاغذبازيهاي اداري ، حداقل از نظر زماني وقت مردم را هدر ندهند.

آقاي الف ميگويد: در اخبار و تلويزيون ميگويند از بيرون رفتنهاي غيرضروري بپرهيزيد و  سفرهاي درونشهري غيرضروري نكنيد اما سيستم اداري كشور بهگونهاي است كه وقت مردم را تلف ميكند آن هم وقتيکه براي ديگران ارزشمند و طلاست بايد با كساني تلف شود كه برايش هيچ ارزشي قائل نيستند.

برقدزدي در همسايگي 

آقاي ج. ميگويد: مغازهدار است و در يكي از مجتمعهاي تجاري محلي كار ميكند: بهتازگي در زيرزمين مجاور ما شيرينيپزي شروع به كار كرده كه نميدانم مجوزش را از كجا آورده است .چون زيرزمين كار ميكند و نميدانم اين كار بهداشتي است يا نه . اما براي اين به اداره برق آمدهام كه گزارش دهم اين مغازه اقدام به برقدزدي ميكند.

وي ادامه ميدهد: از وقتي اين شيرينيپزي اقدام به انشعاب غيرمجاز نموده، افت ولتاژ و نوسان برق ما شروعشده است و چون من در همسايگي آن هستم دقيقاً آن را حس ميكنم. مضاف بر اين نحوه برقدزدي كاملاً مشخص است. الآن يك كابل بزرگ كشيده شده و يك لامپ شبانهروز روبه روي مغازه روشن است.

اين شهروند افزود: الآن كه ميخواهند برق را گران كنند اداره برق بايد جدا با اين اتفاقات برخورد نمايد چون اگر همهگير شود به اين راحتيها نميشود جلوي آن را گرفت.

اعتراض به قبض

آراز، براي اعتراض به قبض برق مراجعه كرده است. ميگويد: هزينه برق مصرفي بسيار بيش از انتظار او است چرا كه 3 نفر تنها در خانه نيستند و انشعابات برق نيز كاملاً جدا است. از وي ميپرسم چقدر قبض تغيير كرده است كه باعث شده به اداره برق مراجعه كنيد ؟ ميگويد: معمولاً 20 تا 30 هزار تومان هزينه برق ما ميشود، مثلاً هزينه برق مصرفي دوره قبل ما 34 هزار تومان بود ولي اين دوره 97 هزار تومان  است در حالي كه ما هيچ برق اضافهاي مصرف نكرديم و دستگاه برقي اضافه نکردهايم. وي ادامه داد: متأسفانه هر وقت اداره برق دچار مشكل اقتصادي ميشود ،هزينه برق مصرفي را افزايش ميدهد، درحاليکه اين نوع تعامل با مردم درست نيست.