تامین برق با هوشمندســازی شبکه میســــر می‌شود

شمار نشریه : 193

رئيس انجمن مهندسان برق و الکترونيک ايران گفت: استفاده از شبکه هوشمند برق يکي هدفهاي تغيير توليد انرژي است بدين معني که با بهرهگيري و استفاده از ظرفيتهاي تکنولوژي ميتوان با ايجاد شبکه هوشمند برق در کشور از مصرفکنندگان نيز در توليد برق استفاده کرد.

دکترحسن غفوري فرد رئيس انجمن مهندسان برق و الکترونيک ايران در مراسم افتتاح کنفرانس بين المللي ترانسفورماتور که در نيروگاه طرشت در حال برگزاري است گفت: استفاده از شبکه هوشمند برق يکي هدف هاي تغيير توليد انرژي است بدين معني که با بهره گيري و استفاده از ظرفيت هاي تکنولوژي و فناوري هاي پيشرفته مي توان با ايجاد شبکه هوشمند برق در کشور از مصرف کنندگان نيز در توليد برق استفاده کرد و آنها بتوانند در توليد برق کل کشور سهمي داشته باشند.

دکتر حسن غفوري فرد با بيان اينکه اجراي شبکه هاي هوشمند و افزايش تعامل با جهان در بخش انرژي، بسيار مفيد است ادامه داد: دنيا به اين نتيجه رسيده است که ادامه روند فعلي توليد انرژي از سوختهاي فسيلي براي آينده غير ممکن خواهد بود و بايد منابع توليد انرژي را تغيير داد چرا که اين منابع روز به روز محدوتر مي شود و روزي هم به پايان خواهد رسيد.

استاد دانشگاه امير کبير گفت: ارتقاء بهره وري انرژي، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، جذب و ذخيره سازي کربن و فناوري هاي نوين حمل و نقل و کاهنده کربن از مهم ترين راه هاي تغيير توليد انرژي است.

وي اظهار داشت: استفاده از شبکه هاي هوشمند، مي تواند به فراهم سازي مشارکت کليه مصرف کنندگان، هماهنگ سازي منابع توليد و ذخيره سازي انرژي، ايجاد ظرفيت هاي ارائه محصولات و خدمات جديد به بازار و تأمين انرژي با کيفيت براي پاسخ به نيازهاي برقي و انرژي پاسخ داد.

شبکه هاي هوشمند برق بخاطر ماهيت دوطرفه بودن آنها امکان ارتباط دوسويه شبکه با مشترک و مصرف کننده برق را فراهم مي کند و لذا مصرف کننده نيز مي تواند با نصب پنل هاي خورشيدي يا ديگر روشهاي توليد برق علاوه بر تامين مصرف برق خود بقيه را به شبکه تزريق کرده و لذا به تامين بار شبکه کمک کند.

در آينده شبکه برق تمام دنيا هوشمند خواهد بود و تمامي مشترکين هم مصرف کننده و هم توليد کننده برق خواهند شد.