هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونق تجـــــارت برق ایران در بازار خاورمیــــانه

توليد و صادرات برق ايران در حالي از ابتداي سال جاري تاکنون رکوردهاي جديدي را ثبت کرده اند که تجارت برق ايران با کشورهاي منطقه خاورميانه در سال جاري رونق گرفته است. در شرايط فعلي با فروکش کردن مصرف و تقاضاي بي سابقه برق تابستاني در بين مشترکان، حجم صادرات برق کشور هم به صورت روزانه در حال افزايش است.

در حال حاضر ظرفيت توليد برق ايران به بيش از 70 هزار مگاوات افزايش يافته است که پيش بيني ميشود تا پايان سال جاري اين ظرفيت تا مرز 75 هزار هگاوات هم افزايش يابد.

در همين حال وزارت نيرو با انتشار گزارشي، اعلام کرد: صادرات برق ايران به کشورهاي همسايه از ابتداي سالجاري تاکنون 3.3 درصد درمقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش يافت.

جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال جاري تاکنون پنجهزار و 368.5 گيگاوات ساعت برق به کشورهاي همسايه صادر کرده است که اين ميزان 3.30 درصد درمقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان ميدهد.

ايران در مدت مشابه سال گذشته پنجهزار و 197 گيگاوات ساعت برق به کشورهاي همسايه صادر کرده بود. هم اکنون ايران با کشورهاي ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکيه، جمهوري آذربايجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژي مبادله ميکند.

همزمان با افزايش و رونق صادرات برق ايران، توليد برق کشور هم از ابتداي سالجاري تاکنون در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته بيش از هفت درصد افزايش يافته است.

ميزان توليد برق کشور از ابتداي امسال تاکنون به 148 هزار و  687.4 گيگاوات رسيده که اين ميزان 7.15 درصد بيش از انرژي توليدي کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژي توليدي داخل کشور از ابتداي سالجاري تاکنون، 139 هزار و 280.2 گيگاوات ساعت به واحدهاي حرارتي و 9 هزار و 407.2 گيگاوات ساعت به واحدهاي برقآبي اختصاص داشته است. در اين مدت، توليد نيروگاههاي حرارتي درمقايسه با دوره مشابه پارسال 7.18 درصد افزايش و توليد نيروگاههاي برقآبي 6.75 درصد رشد يافته است.

ميزان انرژي تامينشده نيز امسال در دوره مورد بررسي 150 هزار و 356 گيگاوات ساعت گزارش شده است که اين ميزان 6.98 درصد درمقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان ميدهد.