هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشکیل شورای حفاظت منابع آب در استان‌ها

وزير نيرو با بيان اينکه راهحل رفع مشکل آب کشور مديريت 25 درصدي مصرف آب توسط مشترکان است گفت: شوراي حفاظت از منابع آب در استانها به رياست استانداران احياء ميشود.

حميد چيت چيان با اعلام اينکه طرح احياي شوراي حفاظت از منابع آب در استانهاي کشور به هيئت دولت ارائهشده و بهزودي هيئت دولت اين طرح را مصوب ميکند،گفت: استانداران بهعنوان رئيس شوراي حفاظت منابع آب در استانها و حفاظت محيطزيست نيز دبيري اين شورا را بر عهده ميگيرند.

وي افزود: با تنظيم مديريت مصرف آب در سطح کشور، مشکل کمبود آب نيز تا حد زيادي برطرف ميشود و بايد اين کار در دستور کار مشترکان قرار گيرد.

چيت چيان تأکيد کرد: اگر مصرفکنندگان اعم از مصارف خانگي و کشاورزي بتوانند با مديريت، مصرفشان را 25 درصد کاهش دهند مشکل کمبود آب در کشور نيز رفع ميشود.