احداث نیروگاه‌های بادی در ارتفاعـات

شمار نشریه : 193

مديرعامل سازمان انرژيهاي نو ايران با تأکيد بر اينکه افزايش قيمت برق و انرژي در کشور منجر به افزايش انگيزه بخش خصوصي براي توسعه نيروگاههاي تجديدپذير خواهد شد، از نصب يک نيروگاه جديد برق بادي در ارتفاعات كوه آبيدر سنندج خبر داد.

يوسف آرمودلي با اعلام اينکه هماکنون ايستگاه بادسنجي بهمنظور بررسي و مطالعه وضعيت وزش باد در ارتفاعات كوه آبيدر سنندج نصب شده است، تصريح کرد: در صورت كسب نتايج لازم از اين مطالعات توربين بادي با ظرفيت 660 كيلووات در منطقه نصب خواهد شد.

اين مقام مسئول افزود: شرط لازم براي ايجاد توربين بادي در هر منطقه وزش باد با سرعت بيش از پنجمتر برثانيه است كه بهاحتمالزياد اين امكان در دامنه كوه آبيدر فراهم است و در آينده نزديك شاهد نصب توربين در اين منطقه خواهيم بود.

وي قيمت پايين برق مصرفي را از عوامل اصلي عدم استقبال لازم از انرژيهاي تجديدپذير دانست و تأکيد كرد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهويژه برق در سالهاي آينده ناگزير خواهد بود  ازاينرو سرمايهگذاري در زمينه انرژيهاي نو در آينده نزديك بسيار سود ده خواهد بود.

مديرعامل سازمان انرژيهاي نو ايران با اشاره به اينكه برق با قيمت كيلوواتي 460 تومان از توليدكنندگان خريداري خواهد شد، بيان كرد: براي توسعه انرژيهاي نو نياز به سرمايهگذاري بخش خصوصي داريم و دولت بهتنهايي با نصب چند توربين نميتواند در اين زمينه موفق عمل كند و سرمايهگذاران مطمئن باشند با تغيير تعرفهها و افزايش قيمت انرژي اين صنعت بسيار سود ده خواهد بود.