انرژی از نان شب واجب تر است

شمار نشریه : 193

رئيس سازمان نظاممهندسي استان خراسان رضوي گفت: از حدود 5/1 سال پيش، مصادف با اواخر دوره رياست سيد مهدي هاشمي و روي کار آمدن اکبر ترکان، نظاممهندسي ساختمان شاهد تحولات مطلوبي بوده و به سمت سيستماتيک شدن و نظم دهي پيش رفته است. علاوه بر اين نگاه ملي به ساختمان شکلگرفته که قطعاً اين امر در ارتقاي کيفي نظاممهندسي بسيار مؤثر خواهد بود.

محمدرضا رئيسي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در پاسخ به اين سؤال که چرا نظاممهندسي استانها عملکرد و سيستم يکساني ندارند، افزود: اگر تمام طرحها بهصورت مشابه و يکسان در استانها اجرا شود، قطعاً به ساختوساز آسيب وارد ميشود چراکه شرايط بومي هر استان متفاوت از بقيه است و به عبارتي هر استان نيازمنديها و پتانسيلهاي مخصوص به خودش را دارد. در عين اينکه بايد کليت طرح موردقبول باشد اما اعضاي هيئتمديره بايد آن را با شرايط بومي استان تطبيق دهند. بهعنوانمثال در شهري مانند مشهد 45 درصد ساختوسازها بالاي 5000 مترمربع است و اين موضوع استفاده از ناظر مقيم را ضروري ميسازد. اگرچه در قانون نظاممهندسي ناظر مقيم نداريم اما به دليل اينکه نظارت مقطعي و مرحلهاي پاسخگوي اين متراژ نيست، بايد اين امر در دستور کار قرار بگيرد.

رئيس سازمان نظاممهندسي استان خراسان رضوي در مورد طرح ارجاع کار نظارت هم گفت: اين طرح در پايان سال 91 از طرف شوراي مرکزي و در 25 استان اجرايي شد که البته مشهد برخلاف ساير شهرستانهاي استان خراسان رضوي اين طرح را اجرايي نکرده است اما با توجه به نامهاي که از طرف شوراي مرکزي دريافت کرديم از سال 92 پيگيري کردهايم و اميدواريم تا آخر مهرماه به نتايج لازم برسيم.

وي در ادامه گفت: انتقاداتي به شيوه اجراي طرح ارجاع کار نظارت ميشد که درست هم بود. بر طبق قانون بايد براي کساني که وقت آزادتري دارند، کار بيشتري ارجاع شود و نظاممهندسي استانها هم پيگير اين موضوع هستند.

رئيسي در رابطه با قطع رابطه مالي ناظر و مالک هم گفت: اين بحث چندي پيش از طرف سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان 25 استان انجام شد اما با توجه به اينکه اگر اين پول بهحساب نظاممهندسي ريخته شود، هدايت و کنترل آن کار سختي است و سيستم اجرايي ضعفهاي زيادي داشت، تصميم گرفتيم که ناظر حساب باز کند و مالک پول را به آن حساب بريزد اما ناظر تا زماني که نظاممهندسي به بانک اعلام نکرده حق برداشت از حساب ندارد.

وي در مورد رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان عنوان کرد: مبحث 19 واجبالاجراست، چراکه انرژي در شرايط حاضر براي ما از نان شب واجبتر است. لازم است مهندسان و دستاندرکاران ساختوساز بايد به اين موضوع از دريچه اخلاق نگاه کنند.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان خراسان رضوي ادامه داد: آنچه باعث شده تاکنون مجري ذيصلاح براي تمام متراژها اجباري نشود، کمبود مجري داراي صلاحيت از نظاممهندسي است. به همين خاطر در استانهاي مختلف اين موضوع متفاوت است و ساختوساز از يک متراژ معين به بالا، مشمول استفاده از مجري ذيصلاح ميشود.