هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دردسرهای موزه آقای بازیگر!

گروه معماري و دکوراسيون: اواخر ارديبهشتماه، که توقع ميرفت خانه موزه عزتالله انتظامي افتتاح شود خبري در مورد نارضايتي عزتالله انتظامي از شيوه کاري که در خانهاش صورت گرفته، منتشر شد. ماجرا از اين قرار بود که انتظامي طي توافقهاي صورت گرفته با سازمان توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري، خانه خود را براي تبديلشدن به موزه واگذار کرده و غريبپور نيز مسئوليت کارهاي طراحي اين خانه را برعهدهگرفته بود.نتيجه کار در جلب نظر بازيگر سرشناس سينماي ايران رضايتبخش نبود و بهاينترتيب در تاريخ 26 ارديبهشتماه 1393 انتظامي نارضايتي خود را چنين اعلام کرد: «آخرين بار که آنجا را ديدم برايم راضيکننده نبود، چراکه قرار نبود ظاهر بيرون و داخل خانه تغيير کند، اما در اين بناي بازسازيشده کمتر نشاني از گذشته پيدا ميشود. ضمن اينکه قرار بود وسايلم که در خانهمانده بود نيز بعد از آماده شدن به آنجا منتقل شود , آن هم اتفاق نيفتاد.»

اين اظهارات انتظامي فرداي روز انتشار با پاسخ غريبپور مواجه شد. او در اين زمينه گفت: «طراحي اين موزه نهتنها به تأييد آقاي انتظامي رسيده بلکه ايشان عليرغم بيماري و عدم توانايي جسميشان بهکرات از تمام مراحل ساخت اين خانه موزه بازديد کرده که هم عکسهايش است و هم فيلمهايش.»

غريبپور گفت: « آنچه براي ما مهم بود و با آقاي انتظامي هم توافق کرده بوديم، اين بود که خانه موزه ايشان، موزهاي مفهومي باشد؛ يعني به مفهوم حضور آقاي انتظامي بر صحنه تئاتر ايران توجه داشته باشد. ساختمان خانه ايشان در حال فروريختن بود ضمن اينکه اين بنا بر يک قنات آب قرارگرفته و اصلاً نميشد آن را به همان شکل حفظ کرد.»

غريبپور در توضيح شکل طراحي خانه و دلايل آن نيز گفت:«اگر خانه ايشان را به همان شکل قبلي حفظ ميکرديم، شمار بازديدکنندگان بسيار کم ميشد زيرا کنجکاوي اوليه فقط درباره زندگي خصوصي ايشان بود و بهزودي اين کنجکاوي تمام ميشد اما در شکل فعلي طراحي بهگونهاي است که يک دوره تاريخي و حضور عزتالله انتظامي در تئاتر و سينما يادآوري ميشود.»

خانه موزه عزت انتظامي با مساحتي معادل 451 مترمربع و با بنايي معادل 538 مترمربع در کوچه شهيد احمدي خيابان اندرزگو واقعشده و داراي سه بخش موزه، سالن تئاتر و کافيشاپ است.