هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین همایش سالانه انبوه سازان برگزار می شود

دبير کميسيون روابط عمومي کانون سراسري انبوهسازان ساختمان و مسکن ايران از برگزاري «اولين همايش سالانه انبوهسازان ايران» در چهاردهم مهرماه سال جاري خبر داد. 

روحالله رحيمپور در گفتگو با پيام ساختمان، ضمن اعلام اين خبر گفت: دبيرخانه دائمي همايشهاي کانون سراسري انبوهسازان ايران که با مصوبه هيئتمديره اين کانون تشکيلشده برگزاري چهار همايش را در برنامه سالانه دارد که سه همايش آن فصلي و مختص انجمنهاي استاني است و به ميزباني خود انجمنهاي استاني برگزار ميشود.

دبير اجرايي همايش سالانه انبوهسازان ايران افزود: قرار است يکي از همايشهاي سالانه دبيرخانه دائمي همايشهاي کانون سراسري انبوهسازان ايران همهساله مصادف با روز جهاني اسکان بشر برگزار شود.

مهندس رحيمپور افزود: روز جهاني اسکان بشر همهساله در اولين دوشنبه ماه اکتبر ميلادي گرامي داشته ميشود که امسال مصادف با 6 اکتبر و منطبق با 14 مهرماه خورشيدي است. وي با اشاره به اينکه هدف اصلي همايش سالانه انبوهسازان ايران اطلاعرساني و بيان ديدگاهها و نقطه نظرات کانون سراسري انبوهسازان؛ بهعنوان اصليترين متولي بخش خصوصي در حوزه مسکن؛ به جامعه و مسئولان اعم از حوزه دولت و مجلس است، گفت: ما قصد داريم در اين همايش ديدگاههاي خودمان را اعلام و مواضع خود را مشخص کنيم تا بر اين اساس بتوانيم براي دولت بهعنوان بازوهاي فکري و اجرايي در امر مسکن و ساختمان کمکي باشيم و اميدواريم بتوانيم نقش و رسالت خودمان را براي آباداني و عمران کشور ايفا کنيم.

مسئول روابط عمومي انجمن انبوهسازان استان آذربايجان شرقي تصريح کرد: رسالت اساسي اين همايش اين است تا ديدگاهها و نظرات کانون سراسري انبوهسازان را در خصوص مسکن و ساختمان کشور به اطلاع مردم و مسئولان و رسانهها برسانيم.وي افزود: پيشنهادهاي ما مشخص است و قبلاً آنها را مشابه بسته پيشنهادي انبوهسازان، به شکل خصوصي و رابطهمند، خدمت آقايان در دولت و مجلس رساندهايم ولي در همايش 14 مهر ميخواهيم آنها را علني و اعلان کنيم.

مهندس رحيمپور گفت: ما به شکل صريح و شفاف اعلام مي کنيم که خودمان را بهعنوان بازوي اجرايي و فکري دولت ميدانيم و پايبند هستيم به اينکه برنامههاي دولت تدبير و اميد براي خروج غيرتورمزا از رکود اتفاق بيفتد و فکر ميکنيم که در اين امر ميتوانيم بهخوبي کمک کنيم.

دبير اجرايي همايش سالانه انبوهسازان ايران با بيان اينکه «اولين همايش سالانه انبوهسازان ايران» در مرکز همايشهاي بينالمللي رايزن و با حضور برخي مسئولان دولتي و اعضاي مجلس برگزار خواهد شد، گفت: بر اساس هماهنگيهاي انجامشده و در حال انجام، معاونان محترم وزير راه و شهرسازي، آقايان دکتر مظاهريان، دکتر شيباني، دکتر ايزدي، مهندس نريمان و مهندس پژمان براي حضور و سخنراني در همايش اعلام آمادگي کردهاند. وي افزود: از مجلس شوراي اسلامي هم آقاي دکتر فتحي پور، رياست محترم کميسيون اقتصاد و آقاي دکتر رحماني، رئيس کميسيون صنايع اعلام آمادگي کردهاند.

مهندس رحيمپور ادامه داد: براي حضور اعضاي محترم هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي و ساير عزيزان مجلس در کميسيونهاي مرتبط، مشغول صحبت و رايزني هستيم و همچنين رايزني با وزير محترم راه و شهرسازي و دکتر رحماني فضلي وزير کشور هم ادامه دارد که البته هنوز جواب نهايي را ندادهاند.

وي ابراز اميدواري کرد با عنايتي که مسئولان مجلس و دولت به مسئله انبوهسازي و بخش مسکن دارند در «اولين همايش سالانه انبوهسازان ايران» حضور يافته و به ايراد سخنراني بپردازند.

دبير اجرايي همايش سالانه انبوهسازان ايران با اشاره به اينکه در همايش مذکور اعضاي هيئتمديره و بازرسان انجمنهاي انبوهسازي استانهاي کشور حضور خواهند داشت، گفت: در کنار همه اينها، انبوهسازان نمونه استانها، تعدادي از توليدکنندگان معتبر و سازندگان بزرگ مصالح و فناوريهاي نوين ساختماني در همايش شرکت خواهند کرد و اين همايش فرصت مغتنمي خواهد بود براي حضور انبوهسازان برتر و قدرتمند کشور.