نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین همایش سالانه انبوه سازان برگزار می شود

دبير کميسيون روابط عمومي کانون سراسري انبوهسازان ساختمان و مسکن ايران از برگزاري «اولين همايش سالانه انبوهسازان ايران» در چهاردهم مهرماه سال جاري خبر داد. 

روحالله رحيمپور در گفتگو با پيام ساختمان، ضمن اعلام اين خبر گفت: دبيرخانه دائمي همايشهاي کانون سراسري انبوهسازان ايران که با مصوبه هيئتمديره اين کانون تشکيلشده برگزاري چهار همايش را در برنامه سالانه دارد که سه همايش آن فصلي و مختص انجمنهاي استاني است و به ميزباني خود انجمنهاي استاني برگزار ميشود.

دبير اجرايي همايش سالانه انبوهسازان ايران افزود: قرار است يکي از همايشهاي سالانه دبيرخانه دائمي همايشهاي کانون سراسري انبوهسازان ايران همهساله مصادف با روز جهاني اسکان بشر برگزار شود.

مهندس رحيمپور افزود: روز جهاني اسکان بشر همهساله در اولين دوشنبه ماه اکتبر ميلادي گرامي داشته ميشود که امسال مصادف با 6 اکتبر و منطبق با 14 مهرماه خورشيدي است. وي با اشاره به اينکه هدف اصلي همايش سالانه انبوهسازان ايران اطلاعرساني و بيان ديدگاهها و نقطه نظرات کانون سراسري انبوهسازان؛ بهعنوان اصليترين متولي بخش خصوصي در حوزه مسکن؛ به جامعه و مسئولان اعم از حوزه دولت و مجلس است، گفت: ما قصد داريم در اين همايش ديدگاههاي خودمان را اعلام و مواضع خود را مشخص کنيم تا بر اين اساس بتوانيم براي دولت بهعنوان بازوهاي فکري و اجرايي در امر مسکن و ساختمان کمکي باشيم و اميدواريم بتوانيم نقش و رسالت خودمان را براي آباداني و عمران کشور ايفا کنيم.

مسئول روابط عمومي انجمن انبوهسازان استان آذربايجان شرقي تصريح کرد: رسالت اساسي اين همايش اين است تا ديدگاهها و نظرات کانون سراسري انبوهسازان را در خصوص مسکن و ساختمان کشور به اطلاع مردم و مسئولان و رسانهها برسانيم.وي افزود: پيشنهادهاي ما مشخص است و قبلاً آنها را مشابه بسته پيشنهادي انبوهسازان، به شکل خصوصي و رابطهمند، خدمت آقايان در دولت و مجلس رساندهايم ولي در همايش 14 مهر ميخواهيم آنها را علني و اعلان کنيم.

مهندس رحيمپور گفت: ما به شکل صريح و شفاف اعلام مي کنيم که خودمان را بهعنوان بازوي اجرايي و فکري دولت ميدانيم و پايبند هستيم به اينکه برنامههاي دولت تدبير و اميد براي خروج غيرتورمزا از رکود اتفاق بيفتد و فکر ميکنيم که در اين امر ميتوانيم بهخوبي کمک کنيم.

دبير اجرايي همايش سالانه انبوهسازان ايران با بيان اينکه «اولين همايش سالانه انبوهسازان ايران» در مرکز همايشهاي بينالمللي رايزن و با حضور برخي مسئولان دولتي و اعضاي مجلس برگزار خواهد شد، گفت: بر اساس هماهنگيهاي انجامشده و در حال انجام، معاونان محترم وزير راه و شهرسازي، آقايان دکتر مظاهريان، دکتر شيباني، دکتر ايزدي، مهندس نريمان و مهندس پژمان براي حضور و سخنراني در همايش اعلام آمادگي کردهاند. وي افزود: از مجلس شوراي اسلامي هم آقاي دکتر فتحي پور، رياست محترم کميسيون اقتصاد و آقاي دکتر رحماني، رئيس کميسيون صنايع اعلام آمادگي کردهاند.

مهندس رحيمپور ادامه داد: براي حضور اعضاي محترم هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي و ساير عزيزان مجلس در کميسيونهاي مرتبط، مشغول صحبت و رايزني هستيم و همچنين رايزني با وزير محترم راه و شهرسازي و دکتر رحماني فضلي وزير کشور هم ادامه دارد که البته هنوز جواب نهايي را ندادهاند.

وي ابراز اميدواري کرد با عنايتي که مسئولان مجلس و دولت به مسئله انبوهسازي و بخش مسکن دارند در «اولين همايش سالانه انبوهسازان ايران» حضور يافته و به ايراد سخنراني بپردازند.

دبير اجرايي همايش سالانه انبوهسازان ايران با اشاره به اينکه در همايش مذکور اعضاي هيئتمديره و بازرسان انجمنهاي انبوهسازي استانهاي کشور حضور خواهند داشت، گفت: در کنار همه اينها، انبوهسازان نمونه استانها، تعدادي از توليدکنندگان معتبر و سازندگان بزرگ مصالح و فناوريهاي نوين ساختماني در همايش شرکت خواهند کرد و اين همايش فرصت مغتنمي خواهد بود براي حضور انبوهسازان برتر و قدرتمند کشور.