هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسهیلات بانکی صرف ساخت وساز شود

ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﺮﻗﻠﻌﻪ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ با بيان اين مطلب که بايد تسهيلات به سمت توليد سوق داده شود، به پيام ساختمان گفت:  سوق دادن ﺗﺴﻬﯿﻼت بانکي به سمت ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز، زمينه ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واقعي مسکن فراهم مي کند.وي با تاکيد بر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ براي تقويت پرداخت تسهيلات ازسوي موسسات مالي و اعتباري در بخش هاي مختلف به ويژه مسکن، افزود: با ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي امور اﻗﺘﺼﺎدي و دارايي، راه وﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﺧﺎﻧﻪدار شدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واقعي با اجراي راﻫﺒﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﺴهيلات دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در بازه زماني دو ﺗﺎ چهار ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

 نايب رئيس کميسيون عمران ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد: اﻓﺰاﯾﺶ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎد ه دﻻﻻن و ﺳﻮداﮔﺮيﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻮرﻣﯽ د ارد و ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎﻧﻪد ار ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد. وي اﻓﺰود: اﻓﺰاﯾﺶ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺟﺐ کاهش ﺗﻮان ﺗﺴﻬﯿﻼتدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ، ﺗﺪاوم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ارزانقيمت از سوي دولت را خواستار شد و گفت: اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﯽ و اجراي راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ از ﺳﻮي ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ اﺳﺖ.

 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻟﺮدﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ همچنين تأسيس ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻦ در بانکها را سبب اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت پرداخت ﺗﺴﻬﯿﻼت از سوي ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ خواند و گفت: با اﻓﺰاﯾﺶ پرداخت ﺗﺴﻬﯿﻼت بانکي براي خريد مسکن از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ بانکهاي ﺗﺠﺎري ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ خانه اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ، راهاندازي اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را تضمين ميکند.