آنچه معماران خواسته اند

شمار نشریه : 159

پای درد دل معماران و شهرسازان که می نشینی، می بینی دل پُری دارند و خواسته هایشان برای بهبود هنر معماری کشور از رئیس جمهور زیاد است. خواسته‌های بر حقی که اگر بر آورده شوند، شاهد شکوفایی دوباره معماری این مرز و بوم خواهیم بود. به طور خلاصه ؛ گماردن مسئولینی در رأس امور فرهنگی کشور و در رأس آنها معماری که شناخت کافی نسبت به هویت داشته باشند، سپردن کار دست کاردان، بازگشت متخصصان در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری معماری، ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور،مورد توجه قراردادن بحران هویت در شهرها، جلوگیری از بی‌توجهی نسبت به تخریب‌های فراگیر بناهای تاریخی،تقویت نهادهای تخصصی مثل نظام مهندسی، انجمن‌های شهرسازی و معماری و سایر نهادهای تخصصی حوزه‌های شهری جهت حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل سایر نهادها، اهم خواسته معماران از دولت بعدی است.