هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سازمان مرده را زنده کردیم

گروه ساختوساز: نظاممهندسي ساختمان يکي از تشکلهايي است که اگر وظايف و اختيارات تعريف شده آن به عمل درآيد، قطعاً تأثير زيادي در کيفيت صنعت ساختمان خواهد داشت. با وجود گذشت حدود 20 سال از آغاز به کار نظاممهندسي تاکنون بخشهاي اندکي از قانون اجرا شده و عمده آن مسکوت مانده است. در رابطه با برخي مسائل صنعت ساختمان از جمله طرح ارجاع کار نظارت و همچنين ميزان موفقيت نظاممهندسي گفتگويي با سعيد غفراني، رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران ترتيب دادهايم که در زير آمده است.

پيام ساختمان: گفته ميشود طرح ارجاع کار نظارت در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان آمده است. چرا جناب آقاي آخوندي در اجلاس هفدهم مخالفت شان را با اين طرح اعلام نمودند؟

ترديد نکنيد که طرح ارجاع کار در قانون آمده و ما نميتوانيم خلاف قانون عمل کنيم. در 80 درصد نظاممهندسي استانها ارجاع کار از طريق نظاممهندسي انجام ميشود. در قانون هم آمده است که از نظر مالي بايد رابطه مالک و ناظر قطع شود. به نظرم همين که حدود 20 سال از تصويب قانون گذشته است، باعث شده که آقاي آخوندي حضور ذهن نداشته باشند که چنين موضوعي را عنوان کردند. بنده هم اين صحبت را  در اجلاس نظاممهندسي از آقاي وزير شنيدم. جناب دکتر آخوندي به موضوع نظاممهندسي عميقتر و بلند پروازانهتر نگاه ميکنند که البته درست هم ميفرمايند. نظاممهندسي بايد فراتر از کنترل ساختمان باشد؛ بايد شهر را مهندسي کنيم.

پيام ساختمان: با توجه به پيوستگي نظاممهندسي با کيفيت مصالح ساختماني به نظر ميرسد سازمان ملي استاندارد تا حدودي از وظايف خودش فاصله گرفته است، نظر شما در اين رابطه چيست؟

اينکه مردم از کالاهاي استاندارد استفاده نميکنند به اين دليل است که از مزاياي آن بيخبر هستند و در اين رابطه رسانهها بايد به مردم اطلاعرساني کنند؛ بهعنوانمثال اگر مقررات ملي ساختمان و مبحث 19 رعايت شود شايد در ابتداي ساختوساز هزينهها تا 10 درصد افزايش يابد اما در مدت کوتاهي اين پول برگشت پيدا ميکند ضمن اينکه آرامش ايجاد ميشود. البته عدهاي هم براي کسب سود بيشتر به دنبال سوءاستفاده هستند تا کالايي ارزان و بيکيفيت توليد يا استفاده کنند که بايد جلوي آن گرفته شود. ما اخيراً جلسهاي با سازمان ملي استاندارد استان تهران داشتيم و بسيار خوشحاليم که مسئول اين سازمان به تمام مصالح احاطه دارد و همين بارقههاي اميد را زنده کرده است.

پيام ساختمان: نظرتان راجع به عملکرد سازمان نظاممهندسي در طول اين 20 سال چيست؟

به جرات ميگويم که سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در مقايسه با عمري که دارد، هيچ زماني به اين قدرت نبوده است. الآن اين سازمان بهصورت قانوني به ساختوسازها ورود پيدا کرده و روزبهروز قدرتمندتر ميشود. اميدوارم به کسي برنخورد اما قبل از ما سازمان نظاممهندسي مرده بود. ما اين سازمان مرده را زنده کرديم و البته تا اجراي کامل قانون هم قانع نيستيم. معتقدم ما خيلي خوب کار کرديم.