زمین‌های خوب تامین مالی می‌شوند

شمار نشریه : 192

يک مسئول سازمان بورس با اشاره به راهاندازي دومين صندوق زمين و ساختمان پيشنهاد کرد: کساني که زمين آماده و بدون مشکل و داراي سابقه خوب دارند از طريق صندوقهاي زمين و ساختمان به همراه شرکتهاي ساختماني نسبت به تأمين مالي پروژههاي خود اقدام کنند.

ايوب باقرتبار ، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس ، با اعلام اين خبر گفت: مجمع مؤسسين دومين صندوق زمين و ساختمان برگزارشده و صندوق آويشن بهعنوان دومين صندوق مجوز پذيرهنويسي خود را دريافت ميکند.وي افزود: در اين مجمع اساسنامه و اميدنامه صندوق نهايي شده و به سازمان بورس ارائه ميشود و پس از ثبت صندوق مجوز پذيرهنويسي آن صادر خواهد شد.

باقرتبار با بيان اينکه در اين مرحله تأسيس و ثبت اين صندوق نزد مجمع ثبت شرکتها در اولويت قرار دارد، عنوان کرد: صندوق زمين و ساختمان آويشن پس از ثبت تا يک ماه آينده مجوز پذيرهنويسي خود را از سازمان بورس دريافت خواهد کرد.

به گفته مدير نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس، سازمان ملي زمين و مسکن با مشارکت بخش خصوصي درخواست راهاندازي اين صندوق را ارائه داده و اين صندوق همانند صندوق نسيم از طريق فرابورس پذيرهنويسي ميشود. وي همچنين از راهاندازي صندوقهاي جديد تا پايان سال خبر داد و افزود: علاوه بر اين چند درخواست جديد براي تأسيس صندوقهاي زمين و ساختمان ارائهشده که اميدواريم تا پايان سال چند صندوق ديگر نيز پذيرهنويسي شود.