هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمین‌های خوب تامین مالی می‌شوند

يک مسئول سازمان بورس با اشاره به راهاندازي دومين صندوق زمين و ساختمان پيشنهاد کرد: کساني که زمين آماده و بدون مشکل و داراي سابقه خوب دارند از طريق صندوقهاي زمين و ساختمان به همراه شرکتهاي ساختماني نسبت به تأمين مالي پروژههاي خود اقدام کنند.

ايوب باقرتبار ، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس ، با اعلام اين خبر گفت: مجمع مؤسسين دومين صندوق زمين و ساختمان برگزارشده و صندوق آويشن بهعنوان دومين صندوق مجوز پذيرهنويسي خود را دريافت ميکند.وي افزود: در اين مجمع اساسنامه و اميدنامه صندوق نهايي شده و به سازمان بورس ارائه ميشود و پس از ثبت صندوق مجوز پذيرهنويسي آن صادر خواهد شد.

باقرتبار با بيان اينکه در اين مرحله تأسيس و ثبت اين صندوق نزد مجمع ثبت شرکتها در اولويت قرار دارد، عنوان کرد: صندوق زمين و ساختمان آويشن پس از ثبت تا يک ماه آينده مجوز پذيرهنويسي خود را از سازمان بورس دريافت خواهد کرد.

به گفته مدير نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس، سازمان ملي زمين و مسکن با مشارکت بخش خصوصي درخواست راهاندازي اين صندوق را ارائه داده و اين صندوق همانند صندوق نسيم از طريق فرابورس پذيرهنويسي ميشود. وي همچنين از راهاندازي صندوقهاي جديد تا پايان سال خبر داد و افزود: علاوه بر اين چند درخواست جديد براي تأسيس صندوقهاي زمين و ساختمان ارائهشده که اميدواريم تا پايان سال چند صندوق ديگر نيز پذيرهنويسي شود.