هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت ساختمان را با نمايشگاه بد خراب نكنيم

گروه تأسيسات: هشتمين نمايشگاه صنعت ساختمان، سيستمهاي حرارتي و برودتي، كاشي و سراميك در سنندج يكي از نمايشگاههايي است كه داراي گستره منطقهاي و جايگاهي ويژه براي صادرات به اقليم كردستان عراق ميباشد. نمايشگاهي كه با 4 هزار متر فضاي نمايشگاهي در محل نمايشگاههاي دائمي شهر سنندج اهميتي ويژه در ارتباط ميان دو كشور يافته است. گفتگوي كوتاه ما با عليرضا پيلهور، مديرعامل شركت نمايشگاهي خورشيد و برگزارکننده اين نمايشگاه در پي ميآيد. 

پيام ساختمان: چه شد كه به فكر برگزاري نمايشگاه در سنندج افتاديد؟

ما براي سومين سال متوالي است كه اين نمايشگاه را برگزار ميكنيم و خود نمايشگاه هشتمين دوره خود را برگزار خواهد كرد. اين نمايشگاه به دليل اقليم كردستان و نزديكي به كردستان عراق هم براي كردهاي داخل كشور و هم براي كردهاي خارج داراي اهميت است. آنچه بسيار به چشم ما ميآيد و در دورههاي نمايشگاهي قبل نيز شاهد بودهايم اينكه هر دوره مدعويني از كردستان عراق هم داشتهايم. در دورههاي اوليه براي بازديد از نمايشگاه هيئت تجاري عراقي را دعوت ميكرديم اما الآن حضور آنها به حالت معمول درآمده و حتي كانالهاي تلويزيوني اقليم كردستان ميآيند و با ما مصاحبه ميكنند. ضمن اينکه پوشش رسانهاي خوبي داده ميشود تا جايي كه كانالهاي فرامرزي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران هم از آن نمايشگاه گزارش تهيه ميكنند. 

پيام ساختمان: با توجه به ركودي كه در صنعت ساختمان وجود دارد و همچنين تحولات سياسي كه در عراق جاري است انتظار داريد همان استقبال سالهاي گذشته را داشته باشيد؟

متأسفانه در تمامي صنايع ما با ركود مواجه هستيم و صنعت ساختمان هم بهطور مشخص مانند صنايع ديگر گرفتار اين ركود است. صنعت ساختمان وقتي به حركت درميآيد اشتغالزايي ايجاد نموده و توليد سرمايه ميكند ولي  هنگاميکه متوقف ميشود ركود را به همه اركان و بخشهاي خود منتقل ميكند. در مورد كردستان عراق با توجه به شرايطي كه اخيراً به وجود آمده، خواهناخواه يك مقدار شرايطشان را تحت تأثير قرار داده است. اما در هفته گذشته كه نمايشگاه توانمندي را داشتيم بااينکه در اوج بحران عراق قرار داريم زياد تأثيري بر روي استقبال از نمايشگاه نگذاشت. از طرفي شهرهاي مهم شمال كردستان مانند اربيل و سليمانيه زياد درگير اين اتفاقات نشدهاند و از طرف ديگر خريد كردن از ايرانيها براي آنها بسيار مقرونبهصرفه است. بخصوص با توجه به مسائل ارزي و ريالي كه به وجود آمده است آنها دوست دارند از ما خريد كنند. قبلاً بازرگانان تركيه بازار آنها را گرفته بودند ولي هماكنون بازرگانان ايراني دارند جاي پاي خود را باز ميكنند چون كردها علاقه دارند با ايرانيها مراوده كنند. شركتهايي كه به نمايشگاه ميآيند عموماً نمايندگيهاي قوي هم دارند كه امكان صادرات کالا را به عراق دارند و چون ارتباط خوبي ميان آنها وجود دارد من فكر ميكنم آسيب زيادي از اين بابت نبيند.ضمناً نمايشگاههاي اخير هم كه برگزار شد اين گفته ما را تأييد ميكند.

پيام ساختمان: آيا با زمينه خاصي نمايشگاه را برگزار ميكنيد؟ يا اين نمايشگاه همه گروههاي كالايي را در بر ميگيرد؟

خوشبختانه در نمايشگاه صنعت ساختمان كردستان يكپارچگي حفظشده و كسي كه درگير صنعت ساختمان است وقتي وارد ميشود تمامي مباحث و نيازمنديهاي خود را در نمايشگاه پيدا ميكند. سعي كرديم نمايشگاه را بهگونهاي برگزار كنيم كه مجموعهاي كامل را تشكيل دهد. تمام تلاشمان اين است كه در قالب اين يكپارچگي شركتهاي خوب را دعوت كنيم. ديدگاه ميانمدت ما اين است كه اين نمايشگاه را بتوانيم تبديل به يك نمايشگاه قوي منطقهاي در غرب كشور كنيم. همچنين امكان صادرات به كردستان عراق را هميشه جزو اهدافمان حفظ كردهايم و سعي داريم نمايشگاه را در چنين قالبي حفظ كنيم. 

پيام ساختمان: با توجه به دغدغههاي منطقهاي و صادراتي شما آيا شرکتکنندگان از معيارها و استانداردهاي اوليه برخوردارند؟

اداره كل استاندارد كردستان هميشه با ما همكاري و هماهنگي تنگاتنگي دارد و استاندارد بودن كالاهايي كه عرضه ميشود را بررسي ميكنند. بحثي كه وجود دارد اين است ؛ كالاهايي كه ميخواهند به عراق صادر شوند بايد استانداردهاي بالاتري داشته و داراي استاندارد SGS باشند و تمام شركتهايي كه اين قابليت را داشته باشند ميتوانند وارد فاز صادرات هم بشوند. شركتهاي مختلفي كه بهعناوينمختلف در نمايشگاههاي استان مشارکت داشتهاند همه اين استانداردها را داشته  و دارند. همكاري خوبي با مشاور رئيسجمهور عراق داشته و جلسات متعددي با ايشان داشتهايم و هماهنگيهايي انجام دادهايم. آنها در ارسال هيئتهاي تجاري متخصص بسيار به ما كمك ميكنند.بهعنوانمثال نمايشگاه صنعت ساختمان سال گذشته تيمي متشكل از 17 نفر از بازرگانان و مديران دولتي را در نمايشگاه داشتيم و در مدت دو روزي که ميزبان آنها بوديم، بازرگانان وارد بحثهاي كارشناسي ميشدند و حضور مديران دولتي هم براي رفع مشكلاتي كه بر سر راه صادرات وجود دارد،بسيار خوب و مثبت بود.

پيام ساختمان: اگر صحبت خاصي داريد،بيان بفرماييد؟

سخني که با همكاران خودم در شركتهاي نمايشگاهي دارم  اين است که صرف اينكه بيايم پرچم يك نمايشگاه را بالا بياوريم و آن را برگزار كنيم كافي نيست. در شرايط کنوني شركت در نمايشگاه براي شركتكنندگان هزينه بالايي دارد و باعث تأثر است كه نمايشگاههايي با كيفيت بسيار پايين و با حضور بازديدكنندگان غيرتخصصي برگزار شود. صنعت ساختمان ايران واقعاً حرفهاي زيادي براي گفتن دارد و نمايشگاه صنعت ساختمان تهران در منطقه بينظير است. اين صنعت را با برگزاري نمايشگاههاي بد خراب نكنيم و كمك كنيم اگر تعداد اين نمايشگاهها هم كم ميشود ولي كيفيت آن بالا رود. اگر بتوانيم نمايشگاههايمان را منطقهاي كنيم يعني همان ديدگاهي كه در سازمان توسعه وجود دارد و  كارشناسان روي آن اتفاقنظر دارند( يعني بهجاي اينكه سالانه 60 نمايشگاه برگزار كنيم 10 نمايشگاه خوب داشته باشيم) براي همه خوب خواهد بود.