هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آجر نما بايد استاندارد نما داشته باشد

شركت آجرنماچين يكي از قديميترين شركتهايي است كه در حوزه توليد آجر فعاليت ميكنند. كارخانهاي كه قدمت آن به سال 1342 ميرسد و چهار نسل از يك خانواده را به خود ديده است. رضا چيني، مديرعامل اين شركت نسل سومي است كه عهدهدار مديريت اين مجموعه شده و ميگويد: فرزندان او نسل چهارم خواهند بود. شركتي با مركزيت شهر اصفهان كه تنوع خوبي را در محصول آجر ايجاد كرده است. در ادامه گفتگوي كوتاه ما را با مديرعامل شركت آجرنماچين ميخوانيد:

پيام ساختمان: در خصوص شركت آجرنماچين  و زمينه فعاليت آن توضيحاتي بيان کنيد.

شركت ما بالغبر 600 نوع آجر در ابعاد و رنگهاي مختلف توليد ميكند. تكنولوژي بهکاررفته در توليد اين آجرها از آخرين يافتههاي روز دنياست و داشتن خط توليد پيوسته و كادر مجرب و تحصيلکرده به ما كمك كرده كه در سال 1383 و 1392 واحد برگزيده كشور باشيم.

تربيت نيروي متخصص يكي از نكات موردتوجه ماست.  هماکنون كساني هستند كه بيش از 50 سال با ما همكاري داشتند و ما از وجود آنها بهعنوان مشاور استفاده ميكنيم. در راستاي شعار هر روز بهتر از ديروز ما سازمانهاي بينالمللي مختلف را شناسايي كرده و با آنها ارتباط داريم. همچنين در بخش استاندارد در سالهاي متوالي واحد نمونه استاندارد شناخته شديم كه اين نشاندهنده تداوم كيفي است كه در واحد ما موردتوجه قرارگرفته است. سعي نمودهايم تنوعي كه در بازار آجر آمريكا وجود دارد را در ايران پيادهسازي كنيم. مخصوصاً با شناخت و معرفي غناي معدني كه در كشور وجود دارد، ميتوانيم توليدات بهمراتب بهتري داشته باشيم.همچنين استانداردهايي را به جامعه معرفي كردهايم كه در زمينه توليد آجر ماندگار باشد و محصولاتي شايسته شأن و منزلت كشور عزيزمان عرضه كنيم.

پيام ساختمان: واحد R&D شما چقدر فعال است؟  ايجاد واحد تحقيق را چقدر در واحدهاي توليدي مهم ميدانيد؟

اگر قرار باشد واحد تحقيق و توسعه مناسب نداشته باشيم تنها ميتوانيم يك كپيبردار خوب باشيم نه توليدکننده خوب. قطعاً توليدکنندگان بدون داشتن يك واحد تحقيق نميتوانند نيازهاي بازار را شناسايي كنند. مطالعات كيفي به همراه مطالعات بازار كار را براي بازاريابي بهتري مهيا ميكند و در صنعت اين رشته بايد فعاليت بيشتري داشته باشد.ضمناً نبايد انتظار داشت محصولي را توليد کنيم و حتماً از مردم بخواهيم که آن را مصرف كنند، اين حق مردم است كه تنوعگرا باشند و واحدهاي R&D ميتوانند يك واحد توليدي را بهپيش ببرند. مضاف بر اين ما يك واحد استاندارد مجزا نيز در كارخانه داريم كه محصولات خودمان را بهصورت روزانه كنترل ميكند. همچنين اين واحد بيش از 10 سال است كه محصولات ساير همكارانمان را هم بهعنوان واحد همكار سازمان استاندارد كنترل و بررسي­ميكند.

پيام ساختمان: ارزيابي شما از  وضعيت بازار آجرنما در كشور چيست؟

مشكل اساسي بخش بازار آجر اين است كه واحدهاي توليدكننده زياد فعال نبودهاند. زمان زيادي شايد در دوره 30 تا 40 سال گذشته تنها دو نوع آجر نماي زرد و قرمز به مردم ارائه ميكردند اما حالا كه آجرها در انواع و ابعاد مختلف توليد ميشود دست مهندسان معمار را براي تنوع بخشيدن به نماي ساختمانها باز ميگذارد. آجرنما امتيازهاي خاصي نسبت به سنگ دارد که اگر مردم متوجه مزيتهاي آن بشوند و تنوع آن را هم ببينند بيشتر به استفاده از اين محصول روي ميآورند.

 در حال حاضر وضعيت بازار خوب است و واحدهاي توانمند و آنهايي كه داراي واحدهاي  R&Dهستند حتماً در زمانهاي دشوار اقتصادي و زمان ركود فعال باقي خواهند ماند. گرچه اين ركود به تمام توليد كشور ضربه ميزند اما تفاوت داشتن واحد R&D و آزمايشگاه فعال در يك واحد اين است که هنگام ركود بازار آنها به كار  خود ادامه ميدهند. لذا با اين اميد كه كشور از اين ركود در بيايد و مردم آسودهخاطرتر شوند در بخش توليد و فروش مشكل خاصي نداشتهايم.

پيام ساختمان: اگر صحبت خاصي داريد بيان کنيد.

بعضي از آجرها مد روز ميشوند اما استانداردهاي نما را ندارند درحاليکه هر محصولي براي نما استفاده ميشود بايد استاندارد نما را داشته باشد نه مشخصه ديگري. چراكه اگر محصولي در استفاده مشكل ايجاد كند خودبهخود در روحيه مردم در استفاده از آن محصول بهطور كل تأثيرگذار خواهد بود. در استاندارد نما مشخصههاي زيادي موردتوجه قرار گرفته كه توسط سازمان استاندارد تعيينشده است از جمله يخزدگي، ميزان جذب رطوبت و غيره كه همه اينها در آجر استاندارد نما ديدهشده است نه در آجرهاي ديگر. بعضي از آجرها شايد براي  داخل آپارتمان مناسب باشند و ايرادي نداشته باشند نه براي نماي ساختمان.