هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایستگاه قطار توکیو

معمار شناختهشده بينالمللي، کنگو کوما، طراحي ايستگاه قطار جديدي براي توکيو را منتشر نموده است. ايستگاه تاکائو سانگوشي، بخشي از خط قطار منطقه کِـي تاکائو محسوب ميگردد که نقشي اساسي در دسترسي به کوه تاکائو را فراهم مينمايد. جزئيات پلانهاي کوما، نشان ميدهد که در بخش بيروني طبقه همکف، سايباني چوبي و بزرگ، محل ملاقاتهاي اين سطح را پوشش داده و از نور مستقيم خورشيد محافظت مينمايد. ورودي مجموعه، مسافران را به يک سالن مسافري محصور منتقل ميکند که راههايي با راهنماييهاي ساده و واضح، براي رسيدن به هر پلت فرم در آن طراحيشده است طبق برنامهريزي ارائهشده، اين پروژه، تا پايان سال 2015 تکميل خواهد شد.