هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

گروه بازار ساختمان : اگرچه امسال تابستان سوزاني داشت اما بازار مسکن همچنان سرد است .بيشتر مشاوران املاک از اوضاع موجود دلخوشي ندارند و امسال را يکي از بدترين سالهاي فعاليت شان ميدانند . عدهاي از مشاوران املاک معتقدند؛ راهکارهاي دولت تاکنون نتوانسته نجاتبخش بازار مسکن باشند و به همين دليل بازار خريدوفروش در پايينترين سطح خود قرار دارد. بيشتر موجران نيز با مستأجران به توافق ميرسند و برگه اجارهنامه را پشتنويسي نموده و قرارداد را تمديد ميکنند. بهمنظور اطلاع بيشتر از وضعيت حاکم بر بازار رهن و اجاره ،  سري به دفاتر مشاور املاک سطح شهر تهران زديم و پاي صحبت فعالان اين بخش نشستيم و سپس اين موضوع را با نمايندگان مجلس و در ميان گذاشتيم:

توافق پشت درهاي بسته

تواني، مشاور املاک وضعيت بازار مسکن را نامناسب مي داند و به پيام ساختمان ميگويد : بيشتر مستأجران از قيمتهاي موجود ناراضي هستند اما مجبور ميشوند با موجر خود به توافق برسند . البته توافق آنها پشت درهاي بسته انجام  ميگيرد زيرا ميخواهند به هر نحوي شده از پرداخت کميسيون به مشاوران املاک که به عقيده آنها نوعي خرج اضافي به شمار ميرود، خودداري کنند.

کاهش سود بانکي به ضرر مستأجران شد

جلالي، مشاور املاک با بيان اينکه کاهش سود بانکي به ضرر مستأجران تمام شد، به پيام ساختمان گفت: در سالهاي قبل تمرکز موجران بر افزايش ميزان رهن بود و حالا با کاهش سودهاي بانکي  بيشتر موجران به  اجارهبها تمايل دارند تا افزايش مبلغ رهن. بهگونهاي که در حال حاضر  در تهران اجارهبهاي کمتر از  600 هزار تومان وجود ندارد.

وي افزود: مستأجراني که به اميد کاهش قيمتها از سوي مالکان زمان جابهجايي خانه اجارهاي خود را به شهريورماه موکول کرده بودند نهتنها بار افزايش اجاره را پذيرفتهاند؛ بلکه در مقايسه با سال گذشته براي آنکه امکان پرداخت اجارهبهاي درخواستي مالک را داشته باشند مجبور شدهاند در فضايي کوچکتر از خانه قبلي ساکن شوند.  جلالي ادامه داد: درواقع مستأجران همزمان با رشد اجارهبها متراژ خانه اجارهاي خود را براي حفظ توان پرداخت اجارهبها کاهش دادهاند و در اين بازي نابرابر موجر و مستأجر،همواره بازنده مستأجر است زيرا تمام درآمد ماهانه خود را بابت اجاره ميپردازد .

برنامههاي دولت در ارتباط با اقشار متوسط است

احمد ترکان که خود را کارشناس مسکن معرفي کرد، به پيام ساختمان گفت: اگر دولت قصد داشت سود بانکي را کاهش دهد بايد اجارهها را دوساله ميکرد تا کمکي به حال مستأجران ميشد .وي با انتقاد از برنامههاي دولت افزود: بيشتر برنامههاي دولت در ارتباط با اقشار متوسط جامعه است و در اين ميان براي اقشار ضعيف جامعه تدبيري انديشيده نشده است.  اين کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: از ابتداي اين دولت حتي يک طرح جامع و مناسب براي مستأجران ارائه نشده است .

باندهاي مافيايي در بازار مسکن

حميدرضا پشنگ، نماينده مردم خاش با بيان اين  مطلب که اجارهبها حسابوکتاب ندارد، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه کميسيون عمران هيچگاه در موضوع اجاره بهصورت جدي وارد نشده و اگر هم در جاهايي ورود پيدا کرده بهنوعي مسائل دور زدهشده است .

عضو کميسيون عمران افزود: اگر اوضاع بازار مسکن مناسب نيست، به دليل وجود باندهاي مافيايي در اين بازار است .بهعنوانمثال زماني که در مورد ماليات بر خانههاي خالي يا ساماندهي مشاوران املاک قانوني تصويب ميشود دستهاي پشت پرده مانع از اجراي آن گرديده و توسط لابيهاي قوي قانون را دور  ميزنند.

نماينده مردم خاش در مجلس شوراي اسلامي افزود: بسياري از مسئولان افزايش اجارهبها را 15 درصد عنوان ميکنند درحاليکه اين رقم بسيار بالاتر است.وي خاطرنشان کرد: اجاره در حال انفجار است و بايد با راهکاري مناسب از افزايش قيمتها جلوگيري کرد؛راهکارهايي که مانند سوپاپ اطمينان از انفجار اين بازار جلوگيري کند.

ضرورت برخورد با دلالان مسکن

سيد احسن علوي، عضو کميسيون عمران به پيام ساختمان گفت: تکميل بسياري از واحدهاي ناتمام مسکن مهر در کشور به حمايت مالي بانکها نياز دارد اين در حالي است که سيستم بانکي کشور از اين موضوع حمايت نکرده و باعث کندي توليد مسکن مهر شده است.

نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه بازار اجارهبهاي مسکن از مکانيزم عرضه و تقاضا پيروي ميکند، گفت: عدمحمايت بانکها از تکميل مسکن مهر باعث شده که دلالان مسکن اقدام به خريد اين خانهها از مالکانشان کنند و با اين کار کنترل بخشي از بازار اجاره را در دست گيرند و بهطور هماهنگ نرخ اجارهبها را بالا ببرند.

عضو کميسيون عمران مجلس با تأکيد بر ضرورت برخورد با دلالي در بازار مسکن افزود: به دليل اينکه حجم بالايي از درآمد خانوارهاي کشور صرف پرداخت اجارهبهاي مسکن ميشود بايد با مديريت صحيح از رونق بازار دلالي در اين بخش جلوگيري کرد.

علوي تصريح کرد: در حال حاضر بيش از يکميليون و 600هزار خانه خالي در کشور وجود دارد که اگر قانون ماليات از خانههاي خالي تقويت و بهطور کامل اجرايي شود، زمينه عرضه اين خانهها به بازار به وجود ميآيد که اين موضوع به افزايش عرضه مسکن در بازار منجر شده و کاهش نرخ اجارهبها و قيمت مسکن را در پي خواهد داشت.وي افزود: برخي دلالان با تعيين قيمت اجارهبها در مناطق شمالي تهران موجي راه مياندازند که نتيجه آن به رشد قيمت خانه و همچنين نرخ اجارهبها در مناطق جنوبي پايتخت منجر ميشود که اين موضوع در نهايت قيمت مسکن را در حومه و تمامي کشور با افزايش روبهرو خواهد کرد.

عضو کميسيون عمران مجلس يادآور شد: با توجه به جمعيت بالاي جوان و تأکيد سياستهاي کلي نظام مبني بر ضرورت تسهيل ازدواج، بايد موضوع تأمين مسکن در کشور آسان شود که لازمه انجام اين مهم وجود برنامهريزي عملياتي کوتاهمدت و بلندمدت از سوي مسئولان و حمايت بانکها است.

دولت بيتفاوت شده است

آقايي، عضو کميسيون عمران و نماينده سلماس  نيز با انتقاد از بيتفاوتي دولت در قبال بازار اجاره به پيام ساختمان گفت: به دليل نبود دستورالعمل و آئيننامههاي اجرايي  و محکم در رابطه با موجر و مستأجر ، بسياري از مستأجران ما  در  عذاب هستند . وي عدم توجه به بازار عرضه و تقاضا را بزرگترين عيب وزارت راه و شهرسازي دانست  و افزود: مسئولان وزارت راه و شهرسازي بهتر است بهجاي ارائه آمارهاي غيرواقعي در مورد قيمت مسکن، به بنگاههاي معاملاتي مراجعه کرده تا واقعيتهاي موجود را با چشم خود مشاهده کنند.نماينده سلماس افزود: دولت به دليل نداشتن برنامههاي بلندمدت، ميانمدت و کوتاهمدت نتوانسته معضلات و مشکلات موجود بازار مسکن را برطرف کند.

عضو کميسيون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: با انجام کارهاي کارشناسي، ارائه يک برنامه مدون و کلان اقتصادي در مورد بازار مسکن و همچنين واگذاري بسياري از مسئوليتها به بخش خصوصي، ميتوان از افزايش بيرويه اجارهبها جلوگيري کرده و ثبات و آرامش نسبي را به اين بازار برگرداند.