هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

10 کشور برتر دنیا در تولید برق بادی

نیروی باد از دیرباز توسط بشر بکار گرفته شده است اما در سالهای اخیر شاهد رشد فناوریهای مربوط به انرژی باد بودهایم. تولید انرژی از نیروی باد روزبروز در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجه قرار میگیرد بطوریکه برخی کشورهای اروپایی هم اکنون در صدر تولید کنندگان الکتریسیته از طریق مولدهای بادی هستند.

کشورهای اروپایی تا جایی پیشرفت کردهاند که بیشتر آنها در حال حاضر حدود 20 درصد از برق مورد نیاز خود را از توربین های بادی تامین میکنند. کشور دانمارک که در رتبه اول جهان قرار دارد هم اکنون بیش از 33.8 درصد الکتریسیته مصرفی خود را از طریق انرژی باد تامین میکند. کشور پرتقال نیز در رتبه دوم قرار دارد و 24.6 درصد برق کشور از این طریق تولید میکند.

رتبههای بعدی در استفاده از انرژي بادي به کشورهایی مثل اسپانیا به میزان 21 درصد، کشور ایرلند با 17.3 درصد و کشور چین با 6 درصد تعلق میگیرد. جدول زیر نشان میدهد که کشور ایالات متحده در این رتبه بندی با تنها 4.1 درصد تولید برق از توربین های بادی در رده دهم قرار دارد.

اما اگر کشورها را بر اساس ظرفیت استفاده از انرژی باد طبقه بندی کنیم مسئله کمی متفاوت خواهد بود. بطور مثال کشوری مثل دانمارک از نظر وسعت، به مراتب کوچکتر از ایالات متحده و یا چین است و مسلماً مناطق مستعد برای کار گذاشتن توربین های بادی مولد و در نتیجه پتانسیل تولید برق در آن کمتر از کشور های یاد شده است.

با این وجود، آمار مربوط به میزان فعلی تولید برق از انرژی باد، بیشتر اهمیت دارد چرا که نشان میدهد چه کشورهایی به معنای واقعی در مصرف سوخت های فسیلی و ضد محیط زیست صرفه جویی کرده و قصد دارند هر چه سریعتر با قطع وابستگی خود به اینگونه سوخت ها عملاً در جهت استفاده از انرژی های سبز گام بر دارند.