قیمت آپارتمان نوساز در 5 منطقه

شمار نشریه : 191

با شروع شهریور ماه و اوجگیری معاملات مسکن در آخرین ماه فصل جابهجاییها، آن طور که فعالان این بازار میگویندقیمت مسکن همچنان ثابت است و افزایش نداشته است. نهتنها کارشناسان و مشاوران املاک بلکه مسئولان دولتی نیز از بدون تغییر بودن بازار مسکن در بخش قیمتها خبر دادهاند. با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، همچنان تهران درصدر گران ترین قیمتهای مسکن است. در گزارش میدانی قیمت آپارتمانهای نوساز در پنج منطقه پایتخت بررسی شده است.به گفته مشاوران املاک  ممکن است در یک کوچه یا خیابان دو آپارتمان یا واحد مسکونی در کنار یکدیگر با تفاوت قیمت چشمگیری عرضه ی شوند، چرا که هریک از این واحدهای مسکونی با مصالح ساختمانی متفاوتی ساخته شدهاند و ممکن است در معماری آنها خدمات ویژهای به کار برده شده باشد.این جداول از طریق مشاوران املاک گردآوری شده است .آنچه در این جداول باعث خوشحالی است کاهش قیمت مسکن به میزان قابل توجه است که این کاهش همچنان به علت عدم حضور خریداران ادامه دارد.