هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پروفیل

ایران سال گذشته از نظر مصرف پروفیل رتبه اول خاورمیانه را به دست آورده است. با توجه به پتانسیل بالای بازار ایران، توجه شرکتها  معطوف به کشورمان است. اما به دلیل حضور برخی شرکتهای ایرانی در بازار ساختوساز کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان، این  محصولات از طریق ایران به این کشورها نیز صادر میشود.