هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختاری با بافت نرم فلزی

شرکت ژاپنی دفتر طراحی آمائو، یک نمای تجاری- اداری در توکیو که ساختمان آن متعلق به سال 1925 بوده را بازسازی نموده است. این طرح که " جینگومائی عزیز " نام گرفته بهواسطه این نمای موجدار ، که از تکرار نوارهای فلزی در کنار هم تشکیلشده ، از نمای کلی خیابان متمایز گشته است.

در این پروژه، در ابتدا، نمای سابق حذفشده و عناصر ساختاری ساختمان به نمایش درآمده است. سپس، نمای فلزی جدید آن بر روی ساختمان قرار گرفته و با بادبندهایی بیرون آمده از بدنه اصلی از لولههای اس یو اس حمایت و پشتیبانی شده است. این ساختار مواج که توسط کامپیوتر طراحیشده ، بافت نرم پارچه را به ذهن متبادر میسازد و نمای این محله قدیمی را در زمان رکود اقتصادی، احیا مینماید.