هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جالباسی آکاردئونی

ایده این جالباسی آکاردئونی از آن ایدههایی است که آدم با خودش فکر میکند چرا فکر ساختنش به ذهن من نرسیده بود؟! جالباسی آکاردئونی هراندازه بخواهید باز میشود و وقتی کاملاً بسته است، آنقدر کوچک است که راحت توی جیب شما جا میشود. جنس آلومینیومی جالباسی سبب شده تا وزن بسیار کمی داشته باشد.