اتاق مهمان

شمار نشریه : 191

شاید همه در منزلشان برای پذیرایی از مهمان، اتاق جداگانه و وسایل مخصوص مهمان نداشته باشند. این، یک اتاق مهمان سیار است که تقریباً تمام وسایل لازم برای اسکان یک مهمان را دارد: تشک یکنفره، لحاف، بالش، میز، دراروی که وقتی خالی شود، بهعنوان پاتختی استفاده خواهد شد، یک چراغخواب کوچک و فرش.