هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

"هزار در" ترک برداشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: در آبدانان آثار تاریخی نظیر "پشت قلعه"، قلعه "هزاردر" و بقعهامامزاده "پیرمحمد(ع)" دچار خرابی و ترکخوردگی شدهاند.

عبدالمالک شنبهزاده اظهار کرد: از آنجا که در جریان زمین لرزه چند روز اخیر بسیاری از مکانهای تاریخی و مذهبی در شهرستانهای آبدانان و دهلران دچار آسیب شد، گروههای ویژهای به منظور بررسی میزان تخریب این آثار به مناطق زلزله زده اعزام شدهاند.

وی با بیان اینکه بر پایه بررسیها و بازدید کارشناسان بین 5 تا 15 درصد از مکانهای تاریخی و بقاع متبرکه مناطق زلزلهزده دچار خسارت شدهاند  ادامه داد: در آبدانان آثار تاریخی نظیر "پشت قلعه"، قلعه "هزاردر" و امامزاده "پیرمحمد(ع)" دچار خرابی و ترک خوردگی شدهاند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از وارد آمدن آسیب به "قلعه شاخ" و امامزاده "سید ابراهیم (ع)" خبر داد و گفت: بقعه امامزاده صالح (ع) در بخش ماژین شهرستان دره شهر نیز در اثر پس لرزههای متوالی روزهای گذشته دچار آسیب شده است.