هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاسیسات داخلی به روز است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه نمانگر گفت: به نظر میرسد نمایشگاهای صنعت ساختمان تا حدودی توانسته است تکنولوژیهای جدید صنعت ساختمان را معرفی کند.

عبدالکریم جلالی، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: یکی از مهمترین ضعفهای ما این است که فعالان صنعت ساختمان بهسرعت از تکنولوژیها استفاده نمیکنند. علاوه بر این شرکتهایی که از تکنولوژیهای نوین استفاده میکنند برای بازدیدکنندگان بهراحتی قابلشناسایی نیستند. جا دارد پیام ساختمان بهعنوان نشریهای تخصصی در این زمینه به مدد صنعت ساختمان باید.

وی در رابطه با حضور خارجیها در این نمایشگاه هم گفت: حضور شرکتهای خارجی در کشورهایی که اقتصاد رقابتی دارند، نشان میدهد که نمایشگاه پیشرفت ایجاد کرده و از طرفی هم به سود مصرفکننده و هم تولیدکننده بوده است. چنانچه خارجیها در این نمایشگاها حضور پیدا کنند، مهندسان ما میتوانند با مهندسی معکوس، مشابه فناوریها را به تولید برساند. جلالی در پاسخ به این سؤال که چقدر فناوریهای ما بهروز است، گفت: در بخش تأسیسات ساختمان از جمله درو پنجره و تأسیسات مکانیکی و برقی بهروز هستیم اما در بخش اسکلت و سازه ساختمان نیازمند یادگیری فنآوری هستیم.