هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استاندارد فدای سبک سازی نشود

گروه ساختوساز: در دنیا بخصوص در کشورهای توسعهیافته و اروپایی استفاده از بلوک سبک بتنی متخلخل CLC در صنعت ساختمان بهعنوان یکی از فرآوردههای نوین بتنی، رفتهرفته تبدیل به یک اصل غیرقابلانکار برای انبوهسازان و پیمانکاران شده است. دلیل این موضوع مزایای بیشمار این نوع مصالح ازجمله سبکی وزن، سرعت و سهولت در اجرا و ضریب انتقال حرارتی پایینی است که درنتیجه عایق حرارتی و برودتی مطلوبی به شمار میآید همچنین به دلیل وجود حبابهای موجود در ساختار آن عایق صدا است. در این رابطه به سراغ دکتر علیرضا انیسی رفتیم تا نظرات کارشناسی وی را بهمنظور آگاهی هرچه بیشتر دستاندرکاران صنعت ساختمان جویا شویم.       

پیام ساختمان: با توجه به اهمیت کیفیت بتن و قطعات بتنی در صنعت ساختمان به نظر شما بتنهای سبک گازی، نظیر بتنهای سبک CLC  ، هبلکس و غیره تا چه اندازه از استاندارد لازم برخوردارند؟

یکی از مباحثی که همواره در مورد بتن مطرح میشود رعایت استاندارد در فرآیند تولید است که از انتخاب درست مواد اولیه و مرغوب شروع  و تا رسیدن به محصول با کیفیت که با رعایت مباحث علمی و استاندارد تولیدشده باشند، ضروری است. در رابطه با بتنهای سبک استانداردهای موجود بیانگر این حقیقت است که هر بتن سبکی مرغوب نیست. در استاندارد ملی در زمینه بلوکهای سبک آمده است که هر مترمکعب بلوک سبک بتنی CLC (حدود 10 مترمربع بلوک) برای دیوارهای غیر باربر باید بین 500 تا 800 کیلوگرم وزن داشته باشد تا مقاومت فشاری موردنیاز را تأمین کند. چنانچه وزن بتن بر اثر ازدیاد عامل حبابزا و یا کمبود میزان مصالح سنگی در طرح اختلاط بیشازحد مجاز سبک باشد، میتوان گفت که مصرفکننده بهجای بتن مرغوب و با کیفیت فقط قطعهای سیمانی مملو از حبابهای هوا خریده و فاقد کیفیت لازم و تأییدشده مطابق با استانداردهای موجود خواهد بود.  

پیام ساختمان: آیا این نوع بتن و قطعات ساختهشده از آنها بهتنهایی عایق هستند؟

با توجه به اینکه بتن سبک CLC بهعنوان بتن سبک گازی با پایه سیمان پرتلند حاوی عامل حبابزا است وجود فوم و یا عامل حبابساز در ترکیب بتن و مراقبت در ایجاد پراکندگی و یکنواختی حضور حبابها در بدنه بتن در فرآیند عملآوری و تولید باعث میشود تا اولاً بتن سبک شده و دوم اینکه بدنه بتن و یا قطعات پیشساخته از آن عایق صوت و حرارت باشد. 

پیام ساختمان: این نوع مصالح چگونه موجب کاهش قیمت تمامشده در ساختمان خواهند شد؟

یکی از مزایای بهکارگیری بلوکهای سبک بتنی متخلخل یا CLC غیر از کاهش مصرف انرژی، سرعت و سهولت در اجرا، سبکسازی در صنعت ساختمان است. گرچه سرعت و سهولت در اجرا به نوبه خود موجب کاهش هزینههای اجرایی میشود بااینحال با بهکارگیری بلوکهای بتنی متخلخل استاندارد طبق محاسبات فنی میتوان تا 20 درصد از اسکلت فلزی سبکتر استفاده کرده و فونداسیون سبکتری اجرا نمود. از دیگر مزایای این نوع بتن میتوان به قابل برش بودن آنها و ایجاد شیار برای انجام کارهای تأسیساتی اشاره کرد؛ ضمن اینکه نخالههای ساختمانی حاصل از کار با این نوع مصالح بسیار ناچیز خواهد بود. از نقاط قوت دیگر این نوع بتن در کاهش بهای تمامشده ساختمان، عدم نیاز به گچوخاک بر روی دیوارها برای آمادهسازی جهت سفیدکاری با گچ است که ازاینجهت نیز باعث افزایش سرعت در ساخت شده و هم باعث کاهش بار مرده در ساختمان میشود و روشن است که این عوامل رابطه مستقیم با بهای تمامشده ساختمان دارند.            

پیام ساختمان: برای اینکه استفاده از بتنهای سبکی که در نمایشگاه عرضه میشوند در صنعت ساختمان فراگیر شوند، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

اولاً کیفیت و استاندارد محصولات و فرآوردههای بتنی سبک نباید فدای سبکسازی در صنعت ساختمان شود. طرح اختلاط یا تهیه ترکیب بتن با توجه به مأموریت سازهای و بدنه نهایی تهیه و در دستور کار تولید و عملآوری بتن قرار میگیرد و رویکرد سبکسازی بهتنهایی و یا ارائه محصول بتنی صرفاً سبک، مطلوب صنعت ساختمان و ارائهکننده ساختمانهای با کیفیت نخواهد بود؛ بنابراین هرچه در راستای ارائه محصول باکیفیت و استاندارد جدی باشیم و همت کنیم به همان نسبت میتوان منتظر استقبال مصرفکنندگان و  بهکارگیری این نوع فرآورده جدید بتنی در صنعت ساختمان بود. البته حمایتهای متولیان امر در زمینه تشویق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از طریق پرداخت یارانه تولید، از محل ستاد بهینهسازی مصرف سوخت به دلیل توجه مراجع ذیصلاح و اهمیت بهکارگیری مصالح ساختمانی با خاصیت عایق حرارتی و جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان بوده و بسیار حائز اهمیت است اما گامهای بلندتر و جدیتری در راستای فرهنگسازی و نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی از سوی متولیان و مراجع ذیصلاح در کشور مورد نیاز است.