هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه دار شدن در پیچ و خم قضایی

شرکتهای تعاوني مسكن يكي از راههایی است كه بعضی خانوادهها، بهمنظور تهيه سرپناهي براي رهايي از رنج اجارهنشینی و خانهبهدوشی سالانه، به عضويت آنها در ميآيند اما با سوء مدیریت و رفتارهای سوداگرانه برخی از این تعاونیها، برای بسیاری از اعضا و گروههای کمدرآمد این تعاونیها، تأمین مسکن تبدیل به يك آرزوي دستنیافتنی شده است!

تعاوني مسكن فرهنگيان طی سالیان اخیر فراز و نشیبهای زیادی داشته است، شرایطی همچون اخذ تراکم مازاد و فروش آن، تغييرات اعضای هیئتمدیره، اعمال و اتخاذ تصميماتي نامناسب از سوی اعضای هیئتمدیره براي تعاوني موردنظر، همچنين وعده اتمام بلوکها که برخی تاکنون به سرانجام نرسیده، بیانگر آن است که نظارت دقیق و چشمگیری بهصورت سازمانیافته وجود ندارد و بهنوعی با هرگونه هرجومرج و حواشی بسیاری از واحدهای مسکونی این قشر زحمتکش بلاتکلیف مانده است.

اگرچه بسیاری از تعاونیهای مسكن عملکرد مناسبی در خصوص مشكلات مسكن متقاضیان آن نداشته و درواقع اکنون خود این تعاونیها تبدیل به معضل شدهاند. بهویژه تعاوني مسکن فرهنگیان که متعلق به قشری است که پس از سالها خدمت در آموزشوپرورش، همچنان نتوانستهاند مسکن شخصی داشته باشند و با مشكلات مختلفی روبهرو هستند و پس از سالهای متمادي سپردهگذاری در این تعاونیها نهتنها صاحب مسكن نشدهاند بلکه بسیاری از آنها در این خصوص گرفتار بلاتكليفي نيز شدهاند.

11 سال بلاتکلیفی واحدهای مسکونی

یکی از این موارد، مشکلات مربوط به اعضای تعاونی مسکن کارکنان اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران واقع در منطقه 2 شهرداری، فرحزاد در خیابان ایثار است که پس از گذشت 11 سال بلاتکلیفی و عدم تحویل زمین موفق به تأمین سرپناهی برای خانواده خود نشدهاند.

اعضاي تعاوني مسكن کارکنان اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران با ادعاي سوءاستفاده اعضاي هیئتمدیره تعاوني نسبت به تخلفات عدیده و عدم نظارت نهادهای کنترلی و نظارتی بعد از حدود 11 سال و با پرداخت بالغ بر 100ميليون تومان نهتنها تاکنون صاحبخانه نشدهاند بلکه سالهاست که در راهروهای شهرداری و مجتمع قضایی به دنبال گرفتن حق خود هستند.

تعداد 880 نفر از اعضاي شركت تعاوني کارکنان اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران با زندگی در بدترین شرایط ممکن در خانههای کوچک استیجاری خواستار رسيدگي و نظارت مسئولان بر تخلفات هیئتمدیره اين شركت تعاوني شدهاند.

یکی از اعضای این تعاونی با مراجعه به نشریه پیام ساختمان دراینباره گفت: بعد از 8 سال عضویت در این تعاونی برای خرید خانه، به دلیل ناپایداری سازه و تخلفات در ساخت که منجر به عدم امنیت در سکونت و نیمهکاره ماندن برخی فازها شده است بهجای تحویل واحد موردنظر سالهاست راهروهای شکایت به مراجع متولی را طی میکنم.

وی افزود: اعضای این تعاونی با واريز حدود 40 تا 100 میلیون تومان، تنها حدود 20 نفر از آنها از سر ناچاری مجبور به سکونت در این واحدهای ناپایدار شدهاند و برخی نیز به دلیل تعلل در تحویل و تخلفات عدیده از سر ناچاری در خانههای کوچک استیجاری زندگی میکنند.

این عضو تعاونی با ارائه انبوهی از گزارشهای کارشناسان و مسئولان ساختمانی و قضایی در حد چند جلد کتاب! به خبرنگار پیام ساختمان گفت: محتوای این گزارشها اشکالات وارده از سوی کارشناسان نسبت به نحوه انجام عملیات نقشهبرداری، دفترچه محاسبات و نقشهها، اسکلت بتنی سازه و سقفهای تیرچهبلوک است و همچنین واحدها فاقد شناسنامه فنی است.

فاجعه ادامه دارد

این فرهنگی عضو تعاونی ادامه داد: بر این اساس کنترل اسکلت ساختمان، اجرا و مطالعات بلوک ساختمانی بدون رعایت استانداردهای لازم صورت گرفته و فاقد کیفیت است، بهنحویکه در قسمتها عمده اشکالات و نواقص مشخصی مشهود است، همچنین مواردی چون نقص در  ابعاد و کوچک بودن تیر و ستون است که جوابگوی فشارهای وارده مثل زلزله نخواهد بود.

این فرهنگی اظهار کرد: در بلوک اینجانب با توجه به حذف سه ستون در هر بلوک سه ستون و دیوار برشی، ساختمان شکم داده و در حال ریزش است، قبلاً نیز سابقه ریزش داشته که تعمیر شده است، تحت این شرایط بازرسان پس از بررسی و تحقیق هشدار دادند که هیچ فردی در این ساختمانها ساکن نشود.

وی با بیان اینکه هنوز این فاجعه ادامه دارد و هیئتمدیره علیرغم تخلف و شکایت به کار خود ادامه میدهد، افزود:از سال 84 طی گزارش سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در بازدید کارشناسان این سازمان و دفتر کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی آنچه نگرانکننده عنوانشده است خیزهای به وجود آمده در دالهاست. عدم نظارت کاملاً سیستماتیک و انجام کنترلهای مرحلهای برای مرحله بعدی کار از دیگر موارد ذکرشده در گزارش سازمان موجود است.

تهدید به اخراج

این شهروند با اشاره به تهدیدات اخراج از عضویت به دلیل آشکارسازی تخلفات و برکناری برخی سهامداران توضیح داد: اشکالات فاحشی چون اجرای اشتباه برخی سایتها و حذف چندین بلوک از آن، تخلفات در خریدوفروش زمین با تعامل شهرداری، افزایش تراکم بدون اطلاع هیچیک از اعضا از دیگر مواردی است که بسیاری از سازمانهای نظارتی و کنترلی در برابر آن سکوت کردهاند.

گفتنی است بعد از اعتراضات مکرر اعضا، نقشه جدیدی تهیهکردهاند که به هر عضو حدود 30 میلیون خسارت وارد میکند، اکنون نیز پرونده در سازمان نظاممهندسی در دست بررسی است، وزیر محترم راه و شهرسازی، استانداری تهران، اداره تعاون و وزارت تعاون همه در جریان تخلفات این تعاونی قرارگرفتهاند. وی با بیان اینکه تنها برخی در فازهای یک و دو این مجتمع با دلهره ساکن شدند جملهای عنوان کرد که برای بسیاری از متولیان قابلتأمل است: « بنده مستأجرم و بسیاری از اعضا دیگر هم مستأجرند، در این شرایط سخت گرانی و تورم، برای ما کارمندان و فرهنگیان که باید مقدار بسیاری از حقوق خود را بابت اجاره خانه  هزینه کنیم،تحمل این وضعیت بسیار سخت است».