نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را وظیفه خود بدانند

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر تکمیل و تحویل پروژههای مسکن مهر، گفت: در موردتامین مسکن اقشار کمدرآمد مسئولان باید این امر را وظیفه خود بدانند و بر اساس قانون همانند سایر امکانات و خدمات نیاز مسکن را برای افراد نیازمند تأمین کنند تا بسیاری از مشکلات حل شود. عباس فلاحی باباجان در گفتوگو با خبرنگار پیام ساختمان  گفت:تا وقتی تفاهم و حس مسئولیت نسبت به تکمیل و تحویل پروژههای مسکن مهر وجود نداشته باشد فضا برای به سرانجام رسیدن این طرح که هدف آن خانهدار شدن اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه است،  مناسب نخواهد بود. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگرش مثبتی نسبت به مسکن مهر و تکمیل  و به سرانجام رساندن این طرح وجود ندارد، ادامه داد: از سوی دیگر دولت طرح مسکن اجتماعی  و راهاندازی صندوقهای پسانداز مسکن را عنوان کرده  که از دو منظر قابلبحث است.

فلاحی باباجان تصریح کرد: دولت در نظر دارد  50 درصد تسهیلات ساخت مسکن را از طریق صندوقهای پسانداز از سوی دولت با سود 14 درصد در اختیار متقاضیان  قرار دهد و 50 درصد مابقی را خود متقاضیان  تأمین کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با اجرای این طرح بخشی از افراد جامعه که فاقد مسکن  هستند تحت پوشش قرار میگیرند اما  محروم ماندن قشر آسیبپذیر جامعه که توانایی مالی و تأمین هزینههای ساخت مسکن را ندارند و از این طرح سودی نمیبرند و این نقدی است  که به این طرح وارد است و باید اصلاح شود چرا که تأمین نیاز این قشر باید اولویت باشد.