نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تنوع در سبد عرضه سهام نداریم

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه تنوع در سبد عرضه سهام در بازار سرمایه نداریم،گفت: تصمیمات مجلس درباره بهره مالکانه،نرخ خوراک پتروشیمی و جنگ در منطقه و ناآرامی در افغانستان و عراق نیز در نوسانات شاخص بورس مؤثر است.

علیمحمد احمدی در گفتوگو با پیام ساختمان درباره تأثیر نوسانات بورسهای جهانی بر یکدیگر و بر بورس ایران،گفت: معمولاً بورسهای جهانی باهم لینک هستند ازاینرو نسبت به تصمیمات و سیاستی مالی یکدیگر عکسالعمل نشان میدهند. نماینده مردم دهلران و آبدانان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بورس ایران وابسته به منابع داخلی است و مکملی ندارد، افزود: متأسفانه بازار ارز و مسکن بهجای بورسهای فراملی مکمل بازار بورس کشورمان است. وی افزود: رشد سریع شاخصهای بورس در گذشته رشد حبابی بود چراکه این رشد همزمان با سایر شاخصهای اقتصادی نبود. به گفته این عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس، با اجرای سیاستهای پولی انقباضی دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم گاهی شاهد افت شاخص بورس هستیم که ناشی از ترکیدن حبابهای گذشته است.

احمدی با بیان اینکه تنوع در سبد عرضه نداریم،گفت: وقتی تقاضا زیاد و عرضه محدود میشود افتوخیز شاخص افزایش مییابد. نماینده مردم دهلران و آبدانان در مجلس با تأکید بر اینکه سرمایه به دنبال امنیت و ریسک گریز است و به دلیل حساسیت بالا عکسالعمل شدید نشان میدهد،گفت: تصمیمات مجلس درباره بهره مالکانه،نرخ خوراک پتروشیمی و جنگ در منطقه و ناآرامی در افغانستان،عراق و ... نیز در نوسانات شاخص بورس مؤثر است.