متروی پرند گرفتار تناقض گویی‌ها

شمار نشریه : 190

گروه ساختوساز: حملونقل ریلی طی سالهای اخیر یکی از موارد لازم برای توسعه شهرنشینی بوده که در کشور ما نیز با توجه به رشد جمعیت و مهاجرت در پایتخت، بیشترین سطح پیشرفت ریلی در شهر تهران صورت گرفته است. بدیهی است این رشد شهرنشینی در طول سالهای گذشته نهتنها در شهر تهران بلکه در شهرها و شهرکهای خوابگاهی اطراف آن نیز به وجود آمده است، بهویژه اینکه بسیاری از مهاجرانی که رویای حضور در شهر تهران را در سر میپرورانند به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و هزینههای زندگی در تهران، شهرها و شهرکهای اطراف آن را برای سکونت انتخاب میکنند. همین امر افزایش جمعیت در شهرستانها و شهرکهای اطراف تهران را نیز به دنبال داشته است، آن هم جمعیتی که اغلب آنها شاغل در شهر تهران بوده و مسیر چند کیلومتری تا پایتخت را همهروزه در رفتوآمد هستند.

 در این میان شهر جدید پرند که با فاصلهای 30 کیلومتری از تهران رویای پایتخت سیاسی شدن را در سر میپروراند و جمعیتی بسیار بیشتر ازآنچه پیشبینی میشد ،پذیرفته است (که اغلب نیز شاغل در شهر تهران هستند ) با وعدههای توخالی هنوز هم در انتظار رسیدن ریل مترو به سر میبرد. طرح احداث متروی آن در سال 84 نهایی شد و درنهایت کلنگ مترو در سال ۸۸ به زمين زده شــد با اين اميد كه در فاصله زماني دو تا سه سال كار پروژه به پايان برسد اما مسير طولاني مترو از یکسو و نبود برنامهریزی و  فقدان اعتبارات لازم  روند پروژه را کشدار كرد تا مشکلات زیادی را برای ساکنان این مناطق به همراه داشته است چراکه بسیاری از شهروندان شاغل در تهران با شنیدن خبر خوب احداث متروی پرند و رباطکریم در آیندهای نزدیک، تصمیم به سکونت و سرمایهگذاری در این مناطق گرفته و ساکن شهر جدید پرند شدهاند.

اعتبارات در جای دیگر صرف شده است؟

در این میان نماینده مردم رباطکریم و بهارستان با اشاره به جمعیت زیاد کارگری که ساکن این مناطق هستند، تأکید میکند: به اتمام نرسیدن هر چه سریعتر این پروژه مشکلات فراوانی را در این مناطق به همراه خواهد داشت، چراکه روزانه جمعیت کثیری از شهرستان رباطکریم و شهر پرند برای آغاز فعالیت روزانه خود روانه تهران میشوند که حملونقل آنها از طریق مترو هم ازنظر امنیت و هم ازلحاظ هزینه بسیار مناسبتر و بهتر از راههای دیگر است.

ابراهیم نکو، عدم اختصاص اعتبارات لازم جهت اتمام این پروژه را اصلیترین عامل تأخیر در ساخت و بهرهبرداری از آن میداند و میگوید: استان تهران با توجه به بزرگی و جمعیت زیاد خود مورد بیمهری قرارگرفته و اعتبارات در نظر گرفتهشده برای این استان کافی نبوده است.وی بر این باور است که شهرستانهای استان تهران بیش از خود شهر تهران در حاشیه قرارگرفتهاند و اگر این روند و کمبود بودجه و اعتبارات در استان ادامه یابد بیشتر این مشکلات بر سر مردم شهرستانهای استان تهران فرود میآید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زمان اعلامشده برای اتمام کار پروژه مترو پرند ماهها میگذرد، روند اجرای پروژه را نگرانکننده دانسته و میگوید: در بخش بودجه پروژه این شائبه وجود دارد که اعتبارات مربوط به آن در جاهای دیگری هزینه شده است.

نکو، ضمن اینکه خواستار توجه بیشازپیش مسئولان به شهرستانهای استان تهران و مشکلات آنها است، میگوید: پروژههای نیمهتمام و حیاتی نظیر پروژه مترو پرند و رباطکریم باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا شاید بخشی از مشکلات حملونقل این مناطق را کاهش دهد.

نوسانات قیمت ارز و تأخیر در اجرای پروژه

یکی از عواملی که تأخیر در روند اجرای پروژه متروی پرند را در پی داشته، به گفته شرکت متروی تهران و حومه، نوسانات قیمت ارز بوده که هزینههای خرید قطعات و تجهیزات مترو را تا 2.5 برابر افزایش داده است. این در حالی است که تزریق بودجه و اعتبارات لازم به این پروژه بهمنظور پیشرفت کار و اتمام آن امری ضروری و مهم است، چرا که عدم توجه کافی به این امر و ادامه این روند پروژه را دچار فرسودگی کرده و خسارت مالی فراوانی نیز برای دولت به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر عدم رسیدگی بهموقع به اینچنین پروژههایی که برای مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است و به اتمام نرسیدن آن در زمان مقرر و تعیینشده بهنوعی بدبینی مردم نسبت به پروژههای دولتی را نیز به همراه خواهد داشت.

کورسوی امید در دولت یازدهم

با روی کار آمدن دولت یازدهم و جدیت بیشتر.. در اتمام....پروژههای نیمهتمام دولت گذشته مردم شهرستان رباط کریم و پرند با کورسویی از امید روبهرو شدند تا شاید خط مترو به این مناطق نیز برسد.

در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی در برنامههای این وزارتخانه در سال 1393، تابستان امسال را جهت اتمام پروژه متروی پرند و بهرهبرداری از آن اعلام کرده است.عباس آخوندی با بیان اینکه حمایتهای مالی مناسبی از خط متروی پرند صورت گرفته است، اظهار امیدواری کرد: تابستان امسال این خط مترو به بهرهبرداری برسد.

این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی و ابراز امیدواری او برای اتمام پروژه در تابستان امسال، مردم مناطق مذکور را خوشحال و البته امیدوار کرد که در آیندهای نزدیک به این مهم دست مییابند. اما آنچه مهم است، تحقق این امر و بهرهبرداری از متروی پرند در تاریخ مذکور است که اگر به حقیقت نپیوندد، بهطورقطع دولت یازدهم نیز بدقولیهایش را در حق مردم شهرستانهای استان تهران آغاز کرده است و این امر بهخودیخود بر مشکلات بیشمار این منطقه و کمبودهای موجود در زیرساختهای این شهر میافزاید.

افتتاح مترو پرند در اوایل سال آینده

وزیر راه و شهرسازی در حالی این زمان را برای افتتاح مترو اعلام کرد که نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح قطار شهری پرند - تهران تا اوایل سال آینده خبر داد  تا همچنان سردرگمی مردم در دولت یازدهم هم بهحداعلای خودش برسد.

در تاریخ دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ هم قالیباف در برنامه زنده تلویزیونی گفت: در دولت قبل وظایف متروی تهران و حومه آن از هم متمایز شد. متروی تهران بر عهده شهرداری تهران قرار داده شد و حومه تهران نیز بر عهده دولت قرار گرفت. در سالهای آخر دولت دهم، به این نتیجه رسیدند که اقدام درستی صورت نگرفته است و بار دیگر حومه نیز بر عهده شهرداری قرار داده شد. اولین جایی که مطرح شد، بحث مترو از تهران به فرودگاه امام خمینی و پرند بود، که اگر اعتبارات دولتی در اختیار شهرداری تهران قرار بگیرد، تا پایان سال و حتی قبل از آن، اجرای متروی تهران به فرودگاه و پرند عملیاتی خواهد شد.

در این میان تذکر یک نکته به مسئولان ضروری به نظر میرسد و آن اینکه، شهرکها و شهرهای جدید اطراف تهران که اغلب بهعنوان شهرک خوابگاهی به شمار میروند، جمعیت زیادی از مردم را در خود جایداده و توانستهاند تا حد چشمگیری از مهاجرت به شهر تهران جلوگیری کرده و بار اضافی پایتخت را به دوش بکشند. این در حالی است که با افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل در پی بالا رفتن قیمت سوخت و عدم رسیدگی به وضعیت متروی شهرهای اطراف تهران، چهبسا بسیاری از مردم ساکن در این مناطق رفتن را بر ماندن ترجیح داده و سکونت در تهران هرچند در منازلی کوچک و حاشیه شهر را انتخاب کنند، به این امید که با نزدیکی به مترو در هزینههای روزانه خود صرفهجویی کرده و صدالبته مسیر کوتاهتری را بپیمایند.

ازاینرو بهتر است مسئولان مربوط در این زمینه هرچه سریعتر نسبت به تعیین وضعیت پروژههای مهم و حیاتی نظیر متروی پرند و رباطکریم اقدام کرده و با بررسی موانع موجود در روند تکمیل آن و البته از بین بردن این موانع خدمات ریلی را به شهروندان این مناطق ارائه دهند آنهم در شرایطی که شمارش معکوس برای وزیر دولت یازدهم نیز آغازشده و تابستان در راه است، حال باید دید عباس آخوندی به وعده خود مبنی بر تکمیل پروژه متروی پرند تا تابستان عمل کرده است یا خیر؟ ازاینرو امید میرود مسئولان مربوطه با برنامهریزیهای مناسب و دقیق بررسیهای لازم و کارشناسی را در رابطه با متروی این مناطق انجام داده و قدری از مشکلات حملونقل در شهرستانهای استان تهران را کاهش دهند.