هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسهیلات را به ساخت بدهید نه خرید مسکن!

رییس کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که انبوه سازان مخالف افزایش تسهیلات خرید مسکن هستند گفت: در صورتی که این میزان تسهیلات به خریداران پرداخت شود میزان تورم چند برابر میشود.

به گزارش پیام ساختمان، جمشید برزگر در نشست خبری تصریح کرد: در کلیه کشورهای توسعه یافته 80 درصد از قیمت تمام شده ساختمان در قالب تسهیلات به انبوه سازان یا سازندگان واگذار می شود در حالی که در ایران یک ریال تسهیلات نیز به انبوه سازان طی چند سال گذشته پرداخت نشده است.

مهندس برزگر توضیح داد: در ایران چیزی به نام تسهیلات در حوزه مسکن پیدا نمیکنید و در طول یک سال گذشته پرداخت تسهیلات کاملاً قطع شده است و برای دهکهای 3 تا 8 جامعه یک ریال هم پرداخت نمیشود.

وی با اشاره به اینکه طی مکاتباتی که با رییس جمهور و نهادهای مرتبط داشتهایم درخواست پرداخت تسهیلات با سود مناسب و قابل انتقال به خریداران کردهایم افزود: در صورتی که تسهیلات مناسب به تولید کنندگان و سازندگان مسکن پرداخت شود چیزی به نام تورم در کشور ایجاد نمیشود.

رییس کانون سراسری انبوه سازان گفت: هر جامعهای برای برون رفت از رکود نیاز به منابع مالی دارد و در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در حوزه اقشار متوسط جامعه خوب است و مشکل اساسی برای دهکهای 3 تا 8 جامعه است.

وی افزود: طی جلسات مختلفی که با مسئولان مختلف جامعه از جمله وزارت راه و شهرسازی داشتیم ایدههایی مطرح کردیم که برخی از آنها تأثیرگذار بوده و بخشی از مشکلات موجود در این بخش حل شده است.

برزگر در ادامه اظهار داشت: تسهیلاتی که در قالب ساخت به تولید کنندگان میدهند سودی بالای 25 تا 28 درصد دارد و این چیزی به جز ربا محسوب نمیشود.

 برزگر با بیان اینکه انبوه سازان تنها بخشی است که هیچ معوقه بانکی تاکنون نداشته و در صورتی که تسهیلات 75 درصدی به انبوه سازان پرداخت کنند هیچ تورمی در جامعه ایجاد نمیشود.

 وی افزود: تسهیلات پرداخت شده به انبوه سازان در صورتی باید پرداخت شود که ساختمانها پیشرفت بالای 20 درصدی داشته باشند و متناسب با پیشرفت کاری واحد مسکونی تسهیلات را در اقساط مختلف پرداخت کنند.

 وی در ادامه افزود: تسهیلات 80 درصد از قیمت تمام شده ساخت واحد مسکونی را به انبوه سازان باید متناسب با منطقه و شهر و از محل صندوق توسعه پرداخت کنند.

برزگر گفت: متأسفانه ساخت واحدهای مسکن مهر را به انبوه سازانی که توانایی ساخت را نداشتند واگذار کردند و این امر باعث ایجاد مشکل در ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر شد.

 وی در ادامه افزود: عدم تأمین به موقع منابع مالی و عدم توانایی انبوه سازان در ساخت بالای 5 هزار واحدی مسکن مهر موجب ایجاد مشکلات فراوان در واحدهای مسکن مهر گردید.

برزگر در ادامه توضیح داد: تمامی واحدهای مسکن مهر توسط انجمن انبوه سازان ساخته شده پیشرفت 90 درصدی داشته و تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده میشود و واحدهایی که به انبوه سازانی که توانایی ساخت نداشتهاند پیشرفت چندانی نداشته است.

رییس سازمان انبوه سازان کشور در ادامه توضیح داد: در صورتی که به انبوه سازان 5 هزار میلیارد تومان اعتبار بدهند تا پایان سال 93 ساخت تمامی واحدهای مسکن مهر به پایان میرسد.

وی با اشاره به اینکه هیچ واحد مسکونی خالی از سکنه در دست انبوه ساز، تولید کننده و سازنده وجود ندارد گفت: کلیه انبوه سازان واحدهای ساخته شده با پیشرفت 30 درصدی را پیش فروش میکنند و سعی میکنند هیچ واحد خالی را برای خود نگه ندارند.

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: بافتهای فرسوده کشور نیاز به انبوه سازی و ساماندهی دارد که این اقدام توسط انبوه سازان شدنی است.