50 درصد هزینه برق خود را كاهش دهید

شمار نشریه : 190

بر اساس ارزيابيها در فصول گرم شش سال گذشته، پيك مصرف روز نسبت به پيك مصرف در شب بيشتر شده است! علت اصلي را استفاده از لوازم سرمايشي پر مصرف در اين سالها و تغيير فرهنگ مصرف مشتركان ميدانند. اين در حالی است كه اجراي راهكارهاي بهينهسازي مصرف برق در بخش روشنايي و توزيع لامپهاي كممصرف، منجر به كاهش پيك شب شده است.

تغييرات آب و هوايي سالهای گذشته و بالاتر رفتن متوسط دماي شهرها نيز مشكلي بر دوش صنعت برق كشور گذاشته است؛ بهگونهای كه سید محمد هاشمي، مديرعامل توزيع نيروي برق تهران بزرگ با اشاره به موج گرماي بيسابقه در تهران و ديگر شهرهاي ايران، از مردم درخواست كرد كه در استفاده از برق صرفه‌‌جويي كنند و مصارف خود را به ساعات کمبار مصرف برق موكول كنند. چالش بزرگ شركت توانير در فصل تابستان برآورده كردن نياز مصرفي مشتركاني است كه هرساله به حجم مصرفشان افزوده ميشود.

تدابير قيمتي

در راستاي قانون گام دوم هدفمندي يارانهها، در ماههاي پاياني سال 92، تعرفه قيمت برق 24 درصد افزايش يافت و متوسط قيمت هر كيلووات ساعت برق به حدود 49402 ريال يعني كمتر از 50 هزار تومان رسید.

علاوهبر افزایش قیمت برق، عوارض فروش برق هم به ازای هر کیلو وات ساعت، 13 تومان افزایش یافته که این موضوع افزایش بار مالی قبوض برق را به همراه داشته است! مطابق با اين تعرفهها در افزایش قیمت برق مجموع ساعات اوج بار، چهار ساعت و ساعات کم بار، هشت ساعت تعیین شده که تشخیص ساعات مزبور مشترکان بر عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواهد بود.

به گفته حميد چيتچيان وزير نيرو از سال 89 تاکنون تعرفههاي برق هيچ تغيير قيمتي نداشته و اکنون افزایش بسیار ناچیزی یافته و علیرغم این افزایش شرکتهای برق همچنان با مشکلات مالی بسیار وسیعی مواجه هستند.

بسياري از فعالان و كارشناسان انرژي و صنعت برق نيز، اين ميزان افزايش را پاسخگوی نياز اين صنعت نميدانند. حميدرضا صالحي، نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران، اختلاف هزينه و درآمد برق را تبليغي منفي براي بخش خصوصي ميداند و ميگويد اگر نرخ انرژی بهویژه برق در کشور به سمت قیمت واقعی آن پیش رود، بیگمان از میزان مصرف آن نیز کاسته خواهد شد.

جزئیات پاداش و جریمه

مهمترین سيستم "پاداش و جريمهاي" كه دولت براي مصرف در نظر گرفته، ازدياد پلكاني نرخ قبوض از 194 تومان تا 7000 تومان در 7 پلكان است. بر اين اساس، افزايش 24 درصدي تعرفه قبوض بهصورت شناور و متغير محاسبه شده، و در پلههاي مختلف مصرف- بنا بر جدول طبقه بندي پلكاني- لحاظ ميشود.

بيش از 80 درصد از مشتركان شركت توزيع برق، كمتر از 300 کیلووات در ماه مصرف ميكنند و بهاینترتیب كمتر از 6 هزار تومان افزايش تعرفه خواهند داشت، به همين دليل بسياري از كارشناسان اين شيوه افزايش قيمت را براي كنترل و مديريت مصرف برق مناسب نميدانند! برآوردها نيز از منطقي بودن متوسط 250 كيلووات براي يك خانوار در شرايط آب و هوايي كشور ميگويد.          

قطع برق مشترکان پرمصرف راهكار ديگري است كه در صورت عبور کنتور از خط تعیینشده (قدرت قراردادي) براي يك دوره اخطار كتبي، و در صورت  ادامه، قطع و در صورت نیاز، برق مازاد با ضريب 2 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت ميشود، البته مصارف توليدي صتعت و معدن از اين قاعده مستثني هستند.

تخفیفهای پیشبینیشده

نظام مديريت مصرف برق تنها در جريمهها منحصر نميشود، بلکه براي مشتركاني كه از اين فرآورده استراتژيك بهصورت بهينه استفاده كنند، پاداشها و تخفيفهايي نيز در نظر گرفتهشده است.

هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، نظام تخفيف در نظر گرفتهشده را اینگونه شرح ميدهد: "کشاورزانی که برق چاههای خود را چهار ساعت در زمان پیک از مدار خارج کنند، در20 ساعت دیگر مشمول استفاده از برق بهصورت رایگان خواهند شد".

وي  ادامه میدهد: اگر "صنعتگران" در ماههاي تير و مرداد در مجموع 200 ساعت مطابق برنامه زمانبندیشده همكاري كنند مشمول تخفيفهای عمده خواهند شد. همچنين صنایعی که دستکم پنج روز از تعمیر اساسی خود را در تابستان انجام دهند، و مطابق برنامههای زمانبندیشده از سوی شرکتهای برق،  200 ساعت در طول ماههای تیر و مرداد را در مصرف مدیریت و صرفهجویی کنند، مشمول تخفیفهای عمده برق میشوند.

"مشتركان بخش خانگي" داراي كنتورهاي سه تعرفه نيز با مديريت مصرف ميتوانند بهاي كمتري بپردازند،  برای نمونه استفاده از برق در بازههای زمانی نیم ساعت پیش از اذان مغرب تا چهار ساعت پسازآن جز تعرفه پرباری، چهار ساعت پس از اذان مغرب تا هفت صبح جز تعرفه کم باری و از هفت صبح تا نیم ساعت پیش از اذان مغرب جزو تعرفه میان باری محسوب میشود. مشترکان برق با استفاده از برق در ساعات کم باری میتوانند بهای قبض خود را بهشدت کاهش دهند.

به گفته فلاحتيان در صورت رعايت اين ضوابط بار مالي قبوض تا 50 درصد كاهش خواهد يافت.