موزه صدفی

شمار نشریه : 190

موزه صدفی شکل

مکان: دالیان، چین

مساحت پروژه: 18000 مترمربع

سال اجرا: 2009موزه صدفی شکل یکی از پرهزینهترین پروژههای سازه در دالیان است. با جمعآوری بیش از 5000 نوع صدف گرانبها از اقصی نقاط جهان در این موزه، نمای خارجی آن توجه همگان را به خود جلب میکند.

این موزه 18000 مترمربعی چهار طبقه بر روی زمین و یک طبقه در زیرزمین دارد. قطعات مختلف شبیه به پوسته یک صدف بر هم سوار شدهاند و چندین شکل چندبعدی را در طرح شان ترکیب کردهاند.

سقف ساختمان اصلی نمایشگاه که رویهم افتادهاند ـ لبهرو لبه افتاده ـ از QuadroClad ساختهشده که تداعیکننده صدف حلزون و یا یک خرچنگ بزرگ است.

مفهوم کلی که از این سازه دریافت میشود درباره مکان جغرافیایی دارای مزیت ساختمان برای ساخت فضای اصلی نمایشگاه است که در مسیر سربالایی کشیده میشود.

ساختمان بهگونهای ساختهشده که چشمانداز زیبا از پنجره عریض داخل سالن استراحت موزه قابل رؤیت است.

از داخل ساختمان، دیوار لعاب شیشهای شفاف است اما از خارج ساختمان، تصاویر محیط پیرامون، آسمان آبی و دریای سبز، بر روی بنا منعکس و همانند صدفهایی دیده میشوند.