کشف دهکده دوره اشکانی

شمار نشریه : 190

رئیس مرکز باستانشناسی استان گیلان در حالی از کشف یک دهکده تاریخی مربوط به دوره اشکانی خبر داد که به گفته ولی جهانی، ساختار این دهکده اشکانی و خانههای مربوطه به آن روی بستر سنگی و مانند روستای تاریخی ماسوله بهصورت پلکانی شکلگرفته است.

بقایای یک دهکده اشکانی در منطقه لیارسنگ بن املش در یکی از روستاهای استان گیلان کشف شد. در این دهکده که متعلق به دوره اشکانیان است آثار و محوطههای دیگر چون گورستان مربوط به عصر آهن، پناهگاه صخرهای، گورستان دوره اسلامی و همینطور روستایی حداقل با قدمت ایلخانی بهدستآمده است.

ولی جهانی معتقد است، در سطح محوطه دادههای فرهنگی محدود و اندک بود و پس از انجام گمانهزنی در محدوده حریم این محوطه و بررسیهای فشرده مشخص شد که این محوطه در بردارنده بخشهای گورستانی، پناهگاه صخرهای، محوطه استقراری دوره اشکانی و محوطه مسکونی دوره اسلامی است.

بررسی سطح محوطه و چالههایی که توسط حفاران غیرمجاز حفر شده بود بیانگر آن است که گورستان این مجموعه دارای قبور حفرهای ساده بوده و تدفین بهصورت جنینی انجام میگرفته این در حالی است که در کنار جسد مجموعهای از مواد فرهنگی، ابزارآلات آهنی و سفالی وجود دارد.

 به گفته سرپرست هیئت باستانشناسی، عمدهترین مصالحی که در این محوطه مشاهده میشود از سنگ و خشت خام بوده که این مصالح بیشتر در ساخت بناهای دوره اشکانی بهکاربرده میشد.  مجموعه باستانی لیارسنگ بن در فاصله 75 کیلومتری شهرستان املش و 3 کیلومتری روستای مربو،2 کیلومتری شمال روستای مربو و 1000متری جنوب روستای شیر چاک قرار دارد و راه دسترسی به این محوطه باستانی از طریق شهرستانهای املش رودسر و سیاهکل است.