هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آثار تاریخی راحت تخریب می شود

با حفظ آثار تاریخی که از گذشته بهجامانده میتوان  به شهرسازی و معماری اسلامی دست پیدا کرد اما متأسفانه در حال حاضر همه این آثار در حال تخریباند.

پیروز حناچی ، معاون وزیر راه و شهرسازی  در گفتوگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان مطلب فوق افزود: قدم اول برای حفظ معماری ایرانی اسلامی حفظ بافتهای تاریخی شهرهاست که در حال حاضر نسبت به آن بیمهری شده و خیلی راحت آثار تاریخی تخریب میشود.

حناچی در رابطه با تعریف معماری اسلامی گفت:متأسفانه هنوز اتفاقنظری برای تعریف معماری اسلامی وجود ندارد و برخی  معماری ایرانی اسلامی را یک مصداق میدانند و برخی معتقدند که یک مفهوم است.

وی گفت :اگر معماری اسلامی را مفهوم در نظر بگیریم ممکن است مفاهیمی را که  در معماری متأثر از معماری اسلامی وجود دارد شناسایی کنیم و آن مفاهیم حتی اگر در ساختمان مدرن هم استفاده شود،تحت تأثیر آموزههای معماری اسلامی شکلگرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بعضی معتقدند  معماری مصداق است و هر بنایی که گنبد یا مناره دارد یا در آن قوس پنج و هفت بهکاررفته معماری اسلامی است.درصورتیکه این طرز تفکر فقط اقدامی ظاهری را جلوهگر میسازد تا آنکه به باطن امر بپردازد.

معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد: مواردی همچون رعایت حریمها، احترام به طبیعت، احترام به حقوق دیگران و حداقل اتلاف انرژی در ساختمانها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

حناچی با بیان اینکه مشخصه خاصی در اسلام برای سبک معماری وجود ندارد و مطالب ارائهشده عمدتاً استنتاج و استقراء محققان هستند، گفت: اعتقاد ما این است که با در نظر گرفتن این موضوع که از دوران پیش از اسلام آثار زیادی باقی نمانده و اگر آثاری هم باقیمانده آثار فاخر حکومتی مانند تخت جمشید و کاخ اردشیر و.....است و عمده آثاری که ما در دنیا با آن شناخته میشویم و حجمشان هم بسیار زیاد و فاخر است، همین بافتهای تاریخی هستند که دهها هکتار از نقاط مرکزی شهرها را در برمیگیرند اما در معرض تخریب قرار دارند. وی افزود: از دوره صفویه به اینطرف و بهصورت معدود از دوره ایلخانی در شهرهایمان آثاری منحصربهفرد وجود دارد.

معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عقل حکم میکند اگر به دنبال شهرسازی و معماری اسلامی هستیم باید اول این آثار را حفظ کنیم، تصریح کرد: جلوی تخریب این آثار باید گرفته شود چون ما در دنیا با این آثار شناخته میشویم؛ بهطوریکه این آثار نقش تعیینکنندهای در فرهنگ و تمدن دوران اسلامی و امروز و حتی آینده دارند.

حناچی تأکید کرد: نباید بگذاریم این آثار فراموش شوند و با استفاده از این آموزههاست که باید آیندهمان را بسازیم. وی درباره راهکار وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی گفت:ما در برنامهریزیهای خودمان سعی میکنیم به این موضوع توجه داشته باشیم .این مسئله یک فرایند است. نحوه مدیریت شهر، آموزش معماری، اقتصاد شهری و سوداگری و سفتهبازی زمین و مسکن هم در این موضوع نقش دارند و بهتنهایی  کار  یک دستگاه نیست و حوزههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زیادی در این امر دخیل هستند.