نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آثار تاریخی راحت تخریب می شود

با حفظ آثار تاریخی که از گذشته بهجامانده میتوان  به شهرسازی و معماری اسلامی دست پیدا کرد اما متأسفانه در حال حاضر همه این آثار در حال تخریباند.

پیروز حناچی ، معاون وزیر راه و شهرسازی  در گفتوگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان مطلب فوق افزود: قدم اول برای حفظ معماری ایرانی اسلامی حفظ بافتهای تاریخی شهرهاست که در حال حاضر نسبت به آن بیمهری شده و خیلی راحت آثار تاریخی تخریب میشود.

حناچی در رابطه با تعریف معماری اسلامی گفت:متأسفانه هنوز اتفاقنظری برای تعریف معماری اسلامی وجود ندارد و برخی  معماری ایرانی اسلامی را یک مصداق میدانند و برخی معتقدند که یک مفهوم است.

وی گفت :اگر معماری اسلامی را مفهوم در نظر بگیریم ممکن است مفاهیمی را که  در معماری متأثر از معماری اسلامی وجود دارد شناسایی کنیم و آن مفاهیم حتی اگر در ساختمان مدرن هم استفاده شود،تحت تأثیر آموزههای معماری اسلامی شکلگرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بعضی معتقدند  معماری مصداق است و هر بنایی که گنبد یا مناره دارد یا در آن قوس پنج و هفت بهکاررفته معماری اسلامی است.درصورتیکه این طرز تفکر فقط اقدامی ظاهری را جلوهگر میسازد تا آنکه به باطن امر بپردازد.

معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد: مواردی همچون رعایت حریمها، احترام به طبیعت، احترام به حقوق دیگران و حداقل اتلاف انرژی در ساختمانها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

حناچی با بیان اینکه مشخصه خاصی در اسلام برای سبک معماری وجود ندارد و مطالب ارائهشده عمدتاً استنتاج و استقراء محققان هستند، گفت: اعتقاد ما این است که با در نظر گرفتن این موضوع که از دوران پیش از اسلام آثار زیادی باقی نمانده و اگر آثاری هم باقیمانده آثار فاخر حکومتی مانند تخت جمشید و کاخ اردشیر و.....است و عمده آثاری که ما در دنیا با آن شناخته میشویم و حجمشان هم بسیار زیاد و فاخر است، همین بافتهای تاریخی هستند که دهها هکتار از نقاط مرکزی شهرها را در برمیگیرند اما در معرض تخریب قرار دارند. وی افزود: از دوره صفویه به اینطرف و بهصورت معدود از دوره ایلخانی در شهرهایمان آثاری منحصربهفرد وجود دارد.

معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عقل حکم میکند اگر به دنبال شهرسازی و معماری اسلامی هستیم باید اول این آثار را حفظ کنیم، تصریح کرد: جلوی تخریب این آثار باید گرفته شود چون ما در دنیا با این آثار شناخته میشویم؛ بهطوریکه این آثار نقش تعیینکنندهای در فرهنگ و تمدن دوران اسلامی و امروز و حتی آینده دارند.

حناچی تأکید کرد: نباید بگذاریم این آثار فراموش شوند و با استفاده از این آموزههاست که باید آیندهمان را بسازیم. وی درباره راهکار وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی گفت:ما در برنامهریزیهای خودمان سعی میکنیم به این موضوع توجه داشته باشیم .این مسئله یک فرایند است. نحوه مدیریت شهر، آموزش معماری، اقتصاد شهری و سوداگری و سفتهبازی زمین و مسکن هم در این موضوع نقش دارند و بهتنهایی  کار  یک دستگاه نیست و حوزههای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زیادی در این امر دخیل هستند.