هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری خود "رسانه" است

معماری هنری است که با سایر هنرها ارتباط تنگاتنگی دارد.یکی از این هنرها که معماری به وسیله آن بیان میشود و پیام خود را در ذهن مخاطب القا میکند،ادبیات است.آثار معماري، كاركردهاي پيامي قوی دارند که از آن میتوان بهرههای فراوان برد.قدرت انتقال اثر معماری به قدری تأثیرگذار و عمیق است که میتوان از آن به عنوان یک رسانه یادکرد. با نگاه به آثار معماري گذشته علاوه بر عملکرد کاربردی در معماري «ظرفي براي زندگي» ویژگیهای ديگري هم دارند؛ كه براي مخاطباني كه با نگاه اندیشهورزانه به این آثار مينگرند حاوي پيامهايي با محتواي فرهنگي و اجتماعي است.آثار معماري به «رسانهاي» قابل تشبیهاند كه با زبان «عناصر حجمی» با مخاطب سخن ميگويند و با حضور در يك فضا و مكان تمام ابعاد وجودي ما، چه به لحاظ فيزيكي و چه به لحاظ ذهني، مخاطب پيام اثر معماري قرار ميگيرد. به تعبير ديگر، اثر معماري همچون رسانهاي است كه پيامش با زبان فضا به مخاطب عرضه ميشود. بدون شک «پيام» آثار معماري همچون «پيام» رسانههای جمعي مقطعي و كوتاه مدت نيست.معماري پديدهاي فرهنگي و اجتماعی است. پيام اثر معماري نيز همواره بازتابي از روح زمان است. بنابراین باید دید معماران با آثار خود چه پیامی را انتقال میدهند و این پیام تا چه حد ماندگار خواهد بود؟!