هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهدید بزرگ مشاوران املاک

شهلا روشنی

به گفته رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران بهطور متوسط تاکنون 10 درخواست انصراف از طرف مشاوران املاك به این اتحادیه واصل گردیده و  به نظر میرسد به دلیل افزایش قیمتها و کاهش معاملات، کسبوکار مشاوران املاک تحتالشعاع قرار گرفته است و بسیاری از مشاوران املاک از این موضوع نگران هستند؛ مشاورانی که در طی سالهای 85 تا 92 از لحاظ آماری به رشد 130 درصدی رسیده بودند حال با کاهش تعداد روبهرو هستند.

اکنون دیگر نمیتوان «رشد قارچ گونه» را به این صنف نسبت داد اگرچه به نظر برخی از کارشناسان مسکنی این تعداد دلال نیز برای یک کشور 70میلیونی زیاد است . آنان معتقدند اگر در این سالها  شاهد کاهش400مشاور املاک در سال  تنها در تهران هستیم ( تعداد مشاوران املاک در تهران 15 هزار نفر در سال92-90) تنها به دلیل  طمع و راحتطلبی خود مشاوران است. برخی  دیگر از کارشناسان اوضاع را برای مشاوران املاک وخیم میدانند و معتقدند؛ کاهش عرضه و تقاضا یعنی بیکاری املاکیهایی که نه حرفه و تخصص دارند و نه اتحادیه املاک به آنها کمک خواهد کرد . بدیهی است در صورت ادامه این امر، مشاوران املاک در آینده بسیار نزدیک جزو بیکاران جامعه خواهند بود .در متن زیر این موضوع را موردبررسی قرار دادهایم: 

تعداد مشاوران املاک روبه کاهش

بر اساس نمودار؛ تعداد سه هزار و 537 واحد از مشاوران املاک تا قبل از سال 70 در کشور ایجادشدهاند اما در ادامه و بین سالهای 70 تا 74 این رقم به چهار هزار و 521 واحد، در سال 75 تا 79 به شش هزار و 993 واحد،  در سال80 تا 84 به حدود 17 هزار و 612 واحد و از سال85 تا 89 به تعداد 33 هزار و 468 واحد و از سال 90 به بعد نیز تعداد کل مشاوران املاک نزدیک به 80 هزار واحد در سراسر کشور رسیده است. بعد  از شروع رکود سنگین بازار مسکن در سال 92 و 93 این تعداد به 67 هزار واحد رسیده است. البته قابلذکر است که تعداد رشد هرسال از تفریق سال قبل حاصلشده است؛ مثلاً اگر در سال 70 تا 74 عددی برابر با 4 هزار و 521 واحد و در سال 75 تا 79 شش هزار و 993 واحد بوده ، میزان افزایش تعداد بنگاهها در طول سالهای 75 تا 79 برابر با دو هزار و 412 واحد بوده است. بیشترین میزان رشد را میتوان در طول سالهای 1385 تا 1389 شاهد بود که تفاوت عددی آن با سالهای قبل،  بیش از 16 هزار مورد بوده است .

در حال حاضر میانگین سود سالانه هر بنگاه معاملات ملکی در کل کشور به شدت تنزل پیدا کرده است.مدیران آژانسهای املاک با این میزان درآمد بهاندازه یک کارمند ساده دولت از شغلشان عایدی دارند .  البته سود مناسب واسطهگرها تحت تأثیر فراوانی معاملات از یکسو و رابطه فوقالعاده صمیمی دولت و صنف مشاوران املاک از سوی دیگر دستبهدست هم داد تا در فاصله 7 سال، تعداد بنگاههای مسکن در سراسر کشور با 118 درصد افزایش از 33 هزار واحد صنفی در ابتدای سال85 به 80 هزار واحد صنفی در سال92-91 افزایش یابد.

رضا احمدی، مشاور املاک در محدوده ولیعصر گفت : شغل مشاور املاکی دیگر شغل پر درآمدی نیست. در طول چند ماه گذشته من نتوانستم حتی یک معامله نانوآب داری داشته باشم و بیشتر هم صنفیهای من هم این شرایط را دارند مگر آنهایی که ساخت و پاختی دارند. وی ادامه داد : دوران سلطنت مشاوران املاک به پایان رسیده و اگر از همین امروز رونق به بخش مسکن بازگردد باز هم جبران خسارت نخواهد کرد.

اگر شغلم را تغییر دهم  چه کاری انجام دهم

منصور آقا بزرگی، مشاور املاک درباره درآمد مشاوران املاک به پیام ساختمان گفت: بیش از 99 درصد مشاوران املاک در وضعیت فعلی که رکود بر بازار معاملات حاکم است از حداقل درآمد ممکن برخوردارند و فقط 5/0 درصد بنگاهها درآمد قابل‌‌توجهی دارند.وی افزود: بعضی از بنگاهها در حال حاضر حتی یک مبایعهنامه هم در ماه صادر نمیکنند و در بسیاری از موارد مدیران آژانسها2 تا 3 میلیون آگهی به روزنامهها میدهند. برخی  از همصنفان ما که بازنشسته هستند با حقوق بازنشستگی خود امرارمعاش میکنند و برخی دیگر آژانس مسکن خود را واگذار کردهاند . وی با ابراز تأسف ازا اینکه چرا اتحادیه در این روزهای سخت  مشاوران را رها کرده است، گفت:  وقتی دوستان ما برای  طلب یاری به اتحادیه میروند ، در پاسخ میگویند :زمانی که جیکجیک تابستانت بود چرا فکر زمستانت نبود.

آقابزرگی تصریح کرد:چرا صنفی که بسیاری از مردم از طریق آن امرارمعاش میکنند نباید برای افراد شاغل در آن بیمه و درآمد ثابتی داشته باشد. درآمدهای میلیاردی چند سال اخیر کد رهگیری میتواند یاریرسان مشاوران املاک باشد اما هر وقت اعتراض کردیم، به ما گفتند میتوانید شغلتان را تغییر دهید. حال من به آنها میگویم اگر شغلم را تغییر دهم  چهکاری  انجام دهم؟!

افزایش تعداد مشاغل کاذب

احمد کلانی ، کارشناس مسکن  با ابراز نگرانی از وضعیت رکود در مسکن به پیام ساختمان گفت: از این رکود همه مردم زیان میبینند چراکه بهطور متوسط ساختوساز با 150 شغل مختلف در ارتباط است و با رکود در این بخش تنها به تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. در حال حاضر مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور را  8/21 درصد اعلام کرده که این موضوع با افزایش رکود در ساختوساز  در حال افزایش  است .

وی در مورد تغییر شغل مشاوران املاک نیز گفت: بدون تردید با بیکاری هر مشاور املاکی بر تعداد مشاغل کاذب افزوده خواهد شد زیرا این اقشار در طی این سالها تنها در حال اخذ پورسانتهای  کلان بودهاند. کلانی با بیان این مطلب که در تمامی کشورها تعادلی بین تعداد افراد و مشاغل برقرار است، گفت: زمانی  که در دولتهای گذشته به مشاوران املاک کیلویی جواز کسب میدادند باید فکر این زمان را میکردند .

وضعیت ناامیدکننده ثبت قراردادها

قاسم نبی ، مشاور املاک در مورد وضعیت تنظیم قراردادهای ملکی در دفاتر مشاور املاک با اشاره به اینکه وضعیت ثبت قراردادها ناامیدکننده است، به خبرنگار ما گفت: املاکی بنده حدود ۲۵ پرسنل داشت  اما در حال حاضر به دلیل رکود بازار مسکن و کاهش قراردادها این تعداد به ۳ نفر کاهش یافته است. وی در پاسخ به این سؤال که کارمندان شما  در حال حاضر کجا کار میکنند، گفت: احتمالاً  بازاریابی یا دستفروشی میکنند چراکه یک دلال در طول فعالیت خودش غیر از دلالی حرفه دیگری یاد نگرفته است.

 این مشاور املاک، هرجومرج در صنف مشاوران املاک را به دلیل سوء مدیریتی دانست که بازار مسکن را دچار آشوب میکند. وی اظهار داشت: کاهش حجم معاملات مسکن در دو سال اخیر تهدید بزرگی برای صنف مشاوران املاک است بهطوریکه در برخی شهرها تعداد بنگاههای مسکن به نصف رسیده و بیکاری گسترده دستاندرکاران این صنف را به همراه داشته است.

مشاوران املاک به فعالیت خود ادامه دهند

عباس مرادی، مشاور املاک نیز در مورد وضعیت کسبوکار املاکیها در چند ماه اخیر گفت: وضعیت خوشایند نیست. صنف مشاوران املاکی صنفی است که بیشتر مردم معتقدند بیانصاف هستند، اما واقعیت این است که این قشر زحمت زیادی هم میکشند. ما نباید از بیکاری عدهای خشنود باشیم،چرا که تبعات بیکاری افراد به تمام جامعه برمیگردد. بنابراین باید مسئولان برای خروج مسکن از رکود راهکارهای جدید ارائه کنند تا با رونق بازار مسکن مشاوران املاک هم به فعالیت خود ادامه دهند.