هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توليد برق از زباله

امير حقبيان كارشناس شركتي است كه در زمينه محيط زيست و بازيافت زباله فعاليت ميكند. وي از محصولاتي ميگويد كه از بازيافت نخالههاي ساختماني توليد ميشوند و خود اين فرآوردهها هم در صنعت ساختمان و فضاي پيراموني و محيطي شهرها مورد استفاده قرار ميگيرند. حقبيان از فعاليتهاي ديگر شركت متبوعش ميگويد كه در زمينه زبالهسوزي و توليد برق از زباله نيز فعاليت ميكند.

حق بيان گفت: ما اين تكنولوژيهاي توليد برق از زباله را از خارج از كشور وارد كرديم و در حال بوميسازي آن هستيم. در حال حاضر نيز مشغول طراحي و ساخت كوره زباله سوز هستيم تا در مراحل بعدي با توجه به اينكه در كشور توربين و ژنراتور هم ساخته ميشود ما بتوانيم بخش فيلتراسيون كارخانه زباله سوز را هم طراحي كنيم و اين فنآوري كاملاً بوميسازي شود.

وي با اشاره به ماكت يكي از كارخانههاي شركت گفت: اين ماكت كوره زباله سوز ساري است كه با ظرفيت سه خط 150 تني فعاليت ميكند. مشابه همين نيروگاه در تهران قرار دارد كه با دو خط 100 تن 3 مگاوات در ساعت برق توليد ميكند، نيروگاه ساري نيز 5 مگاوات در ساعت برق توليد ميكند و نيروگاه رشت با 4 خط 150 تن 8 مگاوات در ساعت برق توليد ميكند.

حقبيان گفت: در تهران روزانه 7 هزار تن زباله توليد ميشود و بعد از فرآيندهايي كه براي كودهاي مختلف بر روي آن انجام ميشود در نهايت بخش نهايي آن تحويل كارخانه زبالهسوزي داده ميشود. در شهرهاي شمالي اين مسير پردازش و فرآيندهاي مياني وجود ندارد و يا خيلي كم است و به همين دليل زبالهاي كه ميآيد عمدتاً مخلوط و تر است در نتيجه بايد فعاليتهاي جانبي قبل از آن انجام دهيم.

حق بيان مكانيسم عملكرد كارخانهها را چنين ترسيم كرد: بعد از اينكه زبالهها جمعآوري شد توسط چنگكهاي بزرگي هم زده ميشوند، كاركرد اين مرحله اي است كه زبالهها هم مخلوط ميشوند و هم به كوره منتقل ميشوند. موتورهايي پشت كوره وجود دارد كه زبالهها را به دهانه كوره هدايت ميكند. بعد از آن دو موتور داريم كه ميزان حجم ورودي زباله به كوره را تعيين ميكند. اين عمليات توسط اتاق كنترل هدايت ميشود به اين دليل كه ميزان حرارتي كه زباله دريافت ميكند را تنظيم كند. براي اينكه حرارت همگني ايجاد شود و زبالهها كاملاً مخلوط شوند كوره به صورت دوار طراحي شده است.

وي ادامه داد: مقداري از زبالههايي كه نسوز و يا حجيم هستند و يا اينكه  سنگ و يا آهني ممكن است داخل زبالهها باشد در انتها توسط آسيابي خورد ميشود. ما خروجي خاكستر زير اين كوره داريم كه آنها از اين خروجي خارج ميشوند. مواد خروجي اين كوره و كوره دوم هم ميتوانند در توليد مصالح ساختماني مورد استفاده قرار گيرند. 

وي افزود: گازي كه از كوره اول خارج ميشود وارد كوره دوم ميشود، در اينجا فرآيندي شيميايي صورت ميپذيرد و در محيط بيهوازي تمام گازهايي كه وجود دارد تجزيه ميشوند و گاز بيهوازي وارد كوره دوم ميشود.  هوايي كه وارد كوره دوم ميشود باعث احتراق كامل تمام آن گازها ميشود و dioxin  كه خطرناكترين گاز حاصل از سوختن زباله است اينجا از بين ميرود.

وي در ادامه گفت: خروجي گاز وارد يك بويلر ميشود كه يك مجموعه حرارتي است و آب آن از يك كارگاه آب مجهز در كنار آب تأمين ميشود كه آب كاملاً سبك ميشود تا لولهها را جرم نگيرد. آب در اثر برخورد با گازها بخار شده و از حرارت گازها نيز كاسته ميشود. خروجي اين بويلر 2 مسير را ميپيمايد. يكي آب بخار شده براي توليد برق به توربينها منتقل ميشود و ديگري خروجي گازهايي است كه نياز است عمليات فيلتراسيون و از بين بردن گازهاي خطرناك انجام گيرد.

وي در مورد اثرات زيستمحيطي اين گاز گفت: استانداردهاي بسيار سختگيرانهاي اعمال شده است و حساسيتي كه محيط زيست و سانا ناظر اين پروژه ها هستند و روي آن كاملاً نظارت دارند.