طرحي براي بازيافت در خانه

شمار نشریه : 189

گروه تاسيسات: جمعآوري زباله يكي از وظايف خدماتي شهرداريهاي است. بنا بر برآوردها و گفتههاي مسئولان، خانوارهاي ايراني نسبت به استانداردهاي جهاني زباله زيادي توليد ميكنند به گونهاي كه در بعضي از مناطق شهر تهران در طول شبانهروز زبالهها سه نوبت جمعآوري ميشوند. اين موضوع به يكي از دغدغههاي شهرداريها تبديل شده است، مضاف بر اينكه هنوز فناوريهاي بازيافت اين طلاي كثيف در كشور رونق نيافته و زبالههاي شهروندان ايراني كه به دليل نوع مصرف عموماً از نوع زبالههاي تر هستند در اطراف شهرها و يا حتي مناطق طبيعي مانند جنگلها مدفون ميشوند و يا سوزانده ميشوند و حتي به شكل نامناسبي بعضي از جاها رها ميشوند. اما فناوري جديدي كه حميد عباسعليزاده با خود از ژاپن به ايران آورده است ميتواند علاوه بر رفع مشكل جمع‌‌آوري پرحجم زبالهها به اقتصاد خانوارها نيز ياري رساند. در راستاي حمايت از كارآفرينان و نوآوران ايراني ما با فهيمه عليزاده كارشناس شركت بازيافت مبين آيلين شركت سازنده و واردكننده اين فناوري گفتگو كرديم:

پيام ساختمان: درباره فناوري دستگاههاي بازيافت شركت توضيح بدهيد؟

فناوري اين دستگاهها توسط مهندس عباسعليزاده از ژاپن آورده شده است و ما اقدام به توليد آن در كشور كردهايم. دستگاههاي ما در سه ظرفيت مختلف 2 كيلوگرم، 5 كيلوگرم و هزار تن توليد ميشوند و ميتوانند پسماندهاي تر را بازيافت كنند. مورد اول در منازل  مورد استفاده خانوارها قرار ميگيرد، مورد دوم براي مجتمعهاي مسكوني تقريباً براي تعداد 10 تا 20 واحد مناسب است و مورد سوم براي بيمارستانها و مجتمعهاي تجاري بزرگ و مراكز ترهبار ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. نحوه استفاده هم به اين ترتيب است كه زبالههاي تر داخل دستگاه ريخته شده و به همراه باكتريهايي كه به آن اضافه ميشود بعد از مدتي به كمپوس تبديل ميشود كه خوراك مناسبي براي دام و طيور است.

پيام ساختمان: دستگاههاي شما زبالههاي خشك را هم ميتوانند بازيافت كنند؟

براي زبالههاي خشك دستگاه ديگري در كنار اين دستگاه تعبيه شده كه زبالهها را خورد ميكند. ابتدا اگر فلز، آلومينيم، پلاستيك در بين زبالههاي جداسازي ميشود و بعد از اين عمليات ما اينها را به عنوان مواد اوليه ميتوانيم جدا كنيم و در صنعت و ديگر جاهاي مورد نياز استفاده كنيم.

پيام ساختمان: چه نوع زبالههايي را ميتوانيم داخل اين دستگاهها بريزيم؟

انواع زبالههاي تر مانند ميوهها، سبزيجات، گوشت، شيريني، ماكاروني، تخممرغ، خرچنگ و ميگو را ميتوانيم داخل آن بريزيم. تنها زبالههاي خشك و روغن را نميتوان داخل آن ريخت و چيزهاي سخت مانند استخوان، پوست پسته و مانند آنها نيز بازيافت نميشود و به دستگاههاي ديگر خوردكن سپرده ميشود.  بعد از هر بار ريختن اين مواد مقداري از باكتريها نيز به آن اضافه ميشود و در عرض چند ساعت ديگر هيچ اثري از آن پيدا نخواهد شد. بستههاي باكتري را هم خود ما در اختيار مشتريان قرار ميدهيم، اين دستگاهها خدمات پس از فروش دارند و باكتريها را ميتوانند از ما دريافت كنند.

پيام ساختمان: چقدر از تاسيس شركت شما ميگذرد و تا چنون چه فعاليتهايي داشتهايد؟

خود اين سيستم به مدت 35 سال است كه در كشور ژاپن انجام ميشود اما شركت ما به مدت 4 سال است كه بر روي آن فعاليت ميكند. فعلاً مشغول مطالعات اوليه هستيم و اين سيستم را هنوز به جايي عرضه نشده است گرچه به تازگي مذاكراتي را شروع كردهايم.

پيام ساختمان: آيا اين دستگاهها كه معرفي شدهاند تنها جنبه وارداتي دارند و يا شما ميخواهيد آنها را بوميسازي كنيد؟

اين دستگاهها كه براي نمونه آوردهايم ژاپني هستند اما مجوز خط توليد آن را در ايران گرفتهايم تا هم هزينه آن كمتر شود و هم اينكه توليد كشور خود ما باشد. ما مطالعات و فعاليتهايي براي توليد آن در داخل كشور را انجام دادهايم و اميد داريم به زودي خط توليد آن را به راه بيندازيم، حتي مذاكراتي با مشترياني داشتهايم اما به قرارداد ختم نشده است. در پي اين هستيم كه آن چيزي را به هموطنانمان ارائه دهيم كه از بهترين كيفيت برخوردار باشد. از آنجا كه اين دستگاه در منازل مورد استفاده قرار خواهد گرفت و با مشكلات مديريتي و اجتماعي و محيطزيستي شهروندان گره خورده ما در مباحث اجتماعي و فرهنگي آن نيز حساسيت داشتيم، البته در اين مورد بيشتر از شهرداري كمك گرفتيم تا كمك كنند تا اين براي آن فرهنگسازي شود.

اگر به ياد داشته باشيد چندين سال پيش بر روي جداسازي زبالههاي تر و خشك بسيار تبليغ شد و مردم نيز همراهي كردند. البته شهرداري هم با جداسازي سطلهاي زباله و ماشينهاي بازيافت در تشويق مردم بسيار تأثيرگذار بود؛ ولي اكنون ميبينيم مردم نسبت به جداسازي زبالهها بياعتنا شدهاند و زبالهها با هم جمعآوري ميشوند. اما ما ميخواهيم اين فرهنگسازي ايجاد بشود و اين هدفمان را هم از طريق شهرداريها پيگيري ميكنيم.