هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

6 پیشنهاد برای داشتن خانه‌ای بهتر

متأسفانه طراحان هیچ کتاب یا قانون سری در اختیار ندارند. آنها افرادی با روحیه خلاق هستند که عاشق تخیل ، رویاپردازی و جستجو هستند و به دنبال حس شهودی خود میروند. با همه اینها، چند اصل کلی وجود دارند که هر بار به آنها کمک میکند به نتیجه دلخواه برسند. این اصول چیزهای جادویی نیستند، تنها مواردی هستند که آزمایش خود را پس دادهاند. فوتوفن یا مهارتی نیستند که یادگرفتنش سالها طول بکشد. هرکسی میتواند از همان روز اول آنها را به کار ببرد. در این مطلب 6پیشنهاد کاربردی برای داشتن خانهای بهتر از قبل را در اختیارتان قرار میدهیم.

1. به اثاثیهتان فضایی برای نفس کشیدن بدهید. در مقابل وسوسه شلوغ کردن یک اتاق مقاومت کنید. زندگی دلپذیر نیازمند فضای کافی برای حرکت کردن است. اگر بودجه کمی در اختیار داشته باشید این خبر خیلی خوبی برای شما است. لازم نیست فضا را با تعداد زیادی وسیله پر کنید. بیشتر بودجه خود را صرف خرید تعداد کمتری از لوازم که کیفیت بالاتری دارند بکنید و بدین ترتیب اتاقتان نسبت به وقتیکه پر از خریدهایتان از بازار دستفروشان باشد بسیار زیباتر خواهد بود. برای مثال به این دلیل که چیز دیگری برای دور کردن توجه از صندلیهای پشتی بلندی که در اینجا دیده میشوند وجود ندارد این صندلیها بهخوبی در مرکز توجه قرارگرفتهاند.

2. تابلوهایتان را در ارتفاع مناسبی آویزان کنید. موزهها و گالریها تابلوهایشان را به شکلی میآویزند که خط میانه هر اثر بین 145 تا 155 سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد (ارتفاع معمولی چشم انسان 145 سانتیمتر از سطح زمین است). شما هم باید همین کار را انجام دهید

3. شیوه چینش اثاثیه روی فرش را بدانید. در اصل سه روش کلی وجود دارد که میتوانید بر اساس آنها اثاثیه خود را روی فرش بچینید.

همهچیز روی فرش: این روش برای وقتی است که فرش شما بهقدری بزرگ است که همه پایههای اثاثیه میتوانند روی آن قرار بگیرند. این کار تصویر لوکستری به وجود میآورد. برای این کار هر چه فرش بزرگتر بهتر. فقط حواستان باشد که حداقل 30 تا 40 سانتیمتر از کف زمین را در چهار طرف فرش خالی بگذارید.

همهچیز بیرون فرش: اگر اتاق کوچکی دارید، یکراه بسیار بهصرفه بیرون گذاشتن همه پایههای اثاثیه از فرش است. فرش خیلی کوچکی انتخاب نکنید چون ناچیز و انتخابی سرسری به نظر خواهد رسید. فرش باید به گونهای پهن شود که گویی لبههایش میتوانند پایههای جلویی هر صندلی یا مبلی را لمس کنند. این شیوه بهترین انتخاب برای وقتی است که لایهای روی یک فرش طرحدار بزرگتر یا ساده میاندازید.

پایههای جلو روی فرش: فقط پایههای جلوی صندلیهای خود را روی فرش قرار دهید تا از نظر بصری یک مجموعه منسجم ایجاد شود و در عین رها و باز بودن فضا، مرزهای فضا هم کاملاً مشخص باشند.

4. در برابر وسوسه گرایش شدید به یک تم خاص مقاومت کنید. برای مثال خانههای ساحلی در حال حاضر خیلی محبوب هستند. شاخصههای اصلی آنها را میدانید: قرنیزهای بلند، پالت رنگهای دریایی آبی و سفید، نقاشیهایی از قایقهای بادبانی و مواردی اینچنین. در این اتاق از طریق پالت رنگ، تابلوها و موادی که بدون استفاده از موارد کلیشهای این احساس را ایجاد میکنند، حالت ساحلی به وجود آمده است.

5. در مقیاس تنوع ایجاد کنید. چیزی که در یک مغازه خوب و مناسب به نظر میرسد شاید وقتی به خانه آورده شود مثل فیلی در اتاق به نظر برسد. یا شاید آنقدر کوچک باشد که اهمیتی پیدا نکند. به همین دلیل همیشه در مقیاس و تناسب تنوع داشته باشید.

قاب خورشیدی شکل و بسیار بزرگ آینه که در تصویر دیده میشود فضای دیوار را بهخوبی پر کرده و  سکههای دریایی هم در زیر آن ترکیب خوبی به وجود آوردهاند. اگر آنها بهتنهایی استفاده میشدند هیچ اهمیتی پیدا نمیکردند. گروههای سه یا پنجتایی نسبت به تعداد زوج چینش زیباتری دارد.

6. لایههای نورپردازی اضافه کنید. در این فضای نشیمن در آشپزخانه، فضای پشتی روشنشده است، تابلوی نقاشی با نور مورد تأکید قرار گرفته است و داخل کابینتها پر از نور است. اگر تنها از یک چراغ مرکزی استفاده میشد چنین تأثیر چشمگیری به وجود نمیآمد.

طراحان حرفهای از لایههای نورپردازی برای ایجاد تنوع، جذابیت و رمز آلودگی استفاده میکنند. در اتاقی که همهچیز در آن بهصورت یکسان نور داشته باشد، هیچچیز برجسته نخواهد بود. یک نقطه تمرکز اصلی و شاید یک نقطه تمرکز ثانویه انتخاب کنید و آنها را با نور مورد تأکید قرار دهید. یک نور محیطی کلی هم در کنار نورپردازی با ارتفاع کم، مثل چراغهای رومیزی، اضافه کنید تا جذابیت بیشتر شود.