هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چیدمان استثنایی

گروه معماری و دکوراسیون: برای دکوراسیون خانه یا اتاق خود کمی وقت بگذارید و مشخص کنید چه سبکی را با توجه به طرح، رنگ، نور، مبلمان و وسایل انتخاب میکنید؛ میتوانید با آگاهی از قوانین دکوراسیون داخلی، طرحهای شگفتانگیز داشته باشید.

تعیین بودجه

باید میزان هزینهای را که میخواهید صرف دکوراسیون کنید، مشخص کنید تا بتوانید در محدوده زمانی که دارید، همه کارها را انجام دهید. در غیر این صورت مجبورید اتاق را نیمهکاره بگذارید و تکمیل آن را به زمانی نامشخص واگذار کنید که چندان خوشایند نیست.

قیمت موارد اصلی مانند رنگ، کاغذدیواری، مبلمان را بگیرید و بر اساس آن بودجه خود را برنامهریزی کنید.

در نظر گرفتن فضا

هنگام دکوراسیون اتاق یا خانه، همیشه میزان فضای موجود را در نظر بگیرید تا بعد از خرید مبلی که خوش تان آمده با مشکل جا روبهرو نشوید. در خانه یا آپارتمانهای کوچک دقت کنید از مبلمان جمعوجور استفاده نمایید تا جادارتر به نظر برسد.

راه رفتوآمد را باز بگذارید

مبلمان را سر راه قرار ندهید؛ مانع درست نکنید؛ این مسئله بهخصوص در خانههای کوچک اهمیت بیشتری پیدا میکند.

کانون توجه

یکی دیگر از قوانین مهم در دکوراسیون، ایجاد جایی بهعنوان مرکز توجه است تا بتوانید در اطراف آن بقیه طرح خود را راحتتر پیاده کنید؛ این مکان میتواند شومینه، تختخواب یا حتی یک پنجره بزرگ باشد.

پیوند و هماهنگی

برای آنکه دیزاین اتاق یا خانه شما خاص شود، چیزی پیدا کنید که اجزای مختلف طرح شما را به هم پیوند دهد؛ این میتواند یک سوژه، رنگ یا سبک باشد که دکور را به هم ارتباط دهد.

عدم انتخاب رنگهای نامناسب

بعضی رنگها به هم نمیآیند؛ از به کار بردن صرفاً چندین رنگ خنثی یا طیفهای مختلف از یکرنگ خودداری کنید تا یکنواخت و خستهکننده به نظر نرسد؛ رنگهای متضاد بهخوبی به هم میآیند؛ میتوانید آنها را با رنگ خنثی هماهنگ کنید، میتوانید از رنگهای متضاد در مبلمان و وسایل نیز استفاده و سبکی خاص را پیاده کنید.

به این فکر کنید که چطور طرح اتاق با طرح خانه هماهنگ میشود؛ ممکن است دوست داشته باشید یک اتاق را کاملاً متفاوت با سایر قسمتها طراحی کنید اما اگر سبک کلاسیک را ترجیح میدهید، دیزاین اتاقهای مختلف را با هم هماهنگ کنید

هماهنگی میان اندازه وسایل و مبلمان

یکی از قوانین مهم در دکوراسیون، هماهنگ بودن اندازه وسایل یک اتاق است؛ وسایل خیلی بزرگ آن را سرد و بیروح و اگر فضای کافی وجود نداشته باشد، حتی آن را کوچک نشان میدهد؛ وسایل خیلی کوچک هم آن را شلوغ و درهم برهم میکند.

قبل از انتخاب مبل به فکر رنگ نباشید

انتخاب رنگ با توجه به مبلمان موجود برای شما راحتتر خواهد بود؛ بعضی مبلها به بعضی رنگها نمیآیند؛ ممکن است هماهنگی آنها با رنگ موجود سخت بوده و جلوهای نداشته باشند.

تطبیق

به این فکر کنید که چگونه طرح اتاق با طرح خانه هماهنگ میشود؛ ممکن است دوست داشته باشید یک اتاق را کاملاً متفاوت با سایر قسمتها طراحی کنید اما اگر سبک کلاسیک را ترجیح میدهید، دیزاین اتاقهای مختلف را با هم هماهنگ کنید.

نمونه رنگها، بافتها و عکس وسایل همه با هم به شما در ساختن تصویری از طرح آتی اتاق یا خانه کمک میکند؛ برای اطمینان، دکوراسیون داخلی را ساده انتخاب کنید؛ مشورت و الگو گرفتن از سایتهای موجود که مملو از ایدههای دکوراسیونی است، به شما در درک مفهوم پیچیده دکوراسیون داخلی موردعلاقه کمک میکند.