هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج‌سازی بلای جان همدان

مدتهاست تخریب باغها، چشمهها و فضای سبز شهری همدان در صدر اخبار رسانههاست، بااینحال هنوز تخریبها در همدان برای برجسازی ادامه دارد. مسئولان مربوطه وقتی از سوی دوستداران میراث فرهنگی و محیطزیست موردانتقاد قرار میگیرند، دلیل اصلی این تصمیمگیریها را درآمدزایی عنوان میکنند. اگرچه برخی از اعضای شورا ازجمله رئیس کمیسیون شهرسازی با چنین دیدگاهی مخالفاند اما موافقان تخریب فضای سبز و محیطزیست همچنان پول را مهمتر از تنفس سالم شهروندان میدانند. اعتراض فعالان مدنی، کارشناسان و هنرمندان همدانی به نابودی طبیعت و باغها ادامه دارد، دراینبین برخی هم طرحهای جایگزین به مدیران شهری پیشنهاد میکنند، از جمله «قربان علی محمد پور»، مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان که توسعه گردشگری پایدار را چاره کار میداند و از اینکه جایگاهی در تصمیمگیریهای شهری ندارد گله مند است.

 مدیرکل اداره حفاظت از محیطزیست استان همدان میگوید: ما در همدان دو مشکل عمده داریم یکی اینکه سیمای شهری از حالت باغ شهری خارج میشود ، تغییر میکند وآپارتمان سازی میشود، دیگر اینکه با مجوزهای برجسازی چشمانداز الوند را از دست میدهیم .خیلی از میدانهای شهر طوری طراحیشده بود که چشم اندازهای ما به سمت الوند بود اما حالا به هر نقطه از همدان دقت داشته باشیم، به سمت شمال، شرق و غرب میبینیم که برجهای ساختهشده از چشمانداز زیبای این کوهستان جلوگیری کرده است.

محمدپور ادامه میدهد: برحسب گزارشهایی که همکاران و دوستان ما تهیه کردند و مطالعاتی که حتی از روزنامههای محلی داشتهایم ، فکر میکنم مدیران شهری هیچ ادله قوی کارشناسی شده در پشت این طرحها ندارند، مگر اینکه کسب درآمد باشد. من فکر میکنم کسب درآمد یکی از مسائل مدیران شهری است و توجیه و دلیل فنی نیست.باید این درآمدها را از جاهای دیگر تأمین کنند. با توجه به اینکه این شهر در آمایش استانی ،شهرگردشگری در نظر گرفتهشده شهردار محترم میتواند از ورودیهای شهر استفاده بهینه ببرد و در مقوله جذب گردشگر و جذب پایدار و ماندگار گردشگر فعالیت کند و باید گردشگر را در تمام فصول برای این استان دید و نباید تنها به سه ماه تابستان و تعطیلات نوروز بسنده کرد.  همدان قابلیت این را دارد که درمورد ورزشهای زمستانی هم گردشگر زیادی جذب کند وهم در حوزه ورزش جهانی شود.

 محمد پور در مورد جایگاه اداره محیطزیست برای صدور مجوز برجسازی و بلندمرتبهسازی در همدان میگوید: این روزها محیطزیست را در تصمیمگیریها به بازی نمیگیرند، اکنون بهعنوان کارشناس محیطزیست از بیرون و بر اساس مطالعاتی که بر روی این شهر انجام دادهایم صحبت میکنم.

 مدیرکل اداره حفاظت از محیطزیست استان همدان میگوید :ما در مطالعات اداره محیطزیست استان، همدان را بهعنوان باغ شهردیده ایم و با توجه به طرح آمایش محیط زیستی ظرفیت استان را در گردشگری دیدهایم. هتلسازی بحث گردشگری نیست اگرچه گردشگر نیاز به هتل هم دارد. مهمترین جاذبه همدان الوند است که در نیمه تیرماه پوشیده از برف است ، درحالیکه بیشتر نقاط کشور از این برف بینصیب هستند ما وقتی جلو منظر این کوه را میگیریم دیگر بودونبود برف چشمانداز دلانگیزی نخواهد داشت.