گردشگری دریایی مغفول مانده است

شمار نشریه : 189

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات دوره نهم مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به پیشنهاد اخیری که در جلسه فراکسیون گردشگری مجلس به مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ارائه کرده است، گفت: اینجانب مبحثی را تحت عنوان گردشگری اسلامی یعنی "گردشگری خارجی اسلامی" مطرح کردم به این شکل که مسیری برای ورود تمام توریستهای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عرب به ایران فراهم شود تا پلی به سوی قابلیتهای کشور ایجاد شود. بالاخص درشمال.

وی علت طرح این موضوع را برای  نگرانی کشور از توریست بیان کرد و افزود: کشور ما همواره از ورود گردشگرانی  که به لحاظ فرهنگی با کشور ما تفاوت دارند، بیمناک است، در حالی که کشورهای عربی آثار سوء فرهنگی برای ما ندارند و چه از جهت پوشش و چه ارزآوری به داخل، برای کشور منفعت آور است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گردشگری در کشور ایران میتواند یک محور بااهمیت در اقتصاد و توسعه باشد، اما در حال حاضر اینگونه نیست و ما به دنبال این هستیم تا گردشگری را بهعنوان یکی از محورهای مهم اقتصادی در نظر بگیریم.

استفاده از دریا، قابلیتی مناسب برای گردشگری

عبدالوحید فیاضی، با تأکید بر اینکه چرا کشور ایران از ظرفیت کشورهای اسلامی استفاده نکند، افزود: بحث استفاده از دریا در شمال کشور بهعنوان یک زیرساخت و قابلیت بزرگ برای توسعه گردشگری محسوب میشود، بهطوریکه ما ملاحظه میکنیم "گردشگری دریایی" در ایران کاملاً مغفول مانده و خوشبختانه با استقبالی که از طرح اینجانب شد، امیدواریم موفقیت قابل قبول را در این زمینه کسب کنیم.

وی بیان کرد: منفعت و آوردهای که گردشگری شمال کشور دارد شاید بخش صنعت به این شکل نداشته باشد، البته باید به تقویت بخش صنعت توجه شود، منتهی گردشگری و اکوتوریسمی که ما اکنون در فضای طبیعی با قابلیت بالایی در استان مازندران داریم، بسیار بیهمتاست؛ دریا، جنگل،چشمهها،کوهها، ارتفاعات،آبشارها و تمام طبیعتی که مشاهده میکنیم بیاندازه است، مازندرانی که از بتن آن درخت می روید بهطور طبیعی دارای جاذبه است، ولی تا به امروز از جاذبههای شمال کشور آنگونه که باید استفادهنشده و تأکید ما بر این است، دولت یازدهم هر چه سریعتر برای جذب گردشگر به داخل کشور کوشش کند.